پارامترهای لرزه‌خیزی و احتمال رخداد زمین‏لرزه ‏ها در شرق ایران (بلوک لوت)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1959-NIGS
نویسندگان
1گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
2گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
چکیده
بیشتر مناطق ایران لرزه‌خیزی بالایی دارد و تفاوت‏های لرزه‌زمین‏ساختی بین آن‏ها نیز فراوان است. تفاوت‏های لرزه‌زمین‏ساختی شرق ایران شامل بلوک لوت نسبت به نواحی اطراف آن در حدی است که بتوان آن را بصورت مستقل بررسی کرد. در این تحقیق به برآورد پارامترهای لرزه‌‌خیزی پهنه شرق ایران شامل بلوک لوت پرداخته شده است. از به‌روزترین کاتالوگ زمین‌لرزه‌ها استفاده شده و داده‌ها به یک دسته تاریخی و 4 دسته دستگاهی تقسیم شده است و برای هر یک از 4 دسته داده‌های دستگاهی، آستانه کامل بودن داده‌ها تعیین شده و با درنظر گرفتن عدم قطعیت بزرگی‏ها، پارامترهای لرزه‌خیزی منطقه برآورد شده است که بر این اساس مقدار b برابر 1.06 و نرخ رویداد سالیانه زمین‌لرزه‌های بزرگتر یا مساوی 3.1 تقریباً برابر 58 به‌دست آمده است که نشان دهنده لرزه‌خیزی بالای منطقه است. در نهایت احتمال فزونی رویداد سالیانه بر حسب بزرگی برای دوره‌های بازگشت 50، 475 و 2475 سال برآورد شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismicity parameters and probability of earthquakes in the east of Iran (Lut bock)
Authors
seyed hasan mousavi-bafrouei, Seyed Hadi Dehghan-Manshadi
Abstract
Most of the areas of the Iranian plateau are high seismicity regions and there is a considerable difference between them. These differences in the eastern Iranian plateau including the Lut block concerning the surrounding areas are so substantial, that can be studied independently. In this research, the seismic parameters of the eastern part of Iran, including the Lut block, have been estimated. The most up-to-date catalog of earthquakes has been used and the data has been divided into a historical part and 4 instrumental parts. For each instrumental part, the threshold of data completeness has been determined. The seismic parameters of the region have been estimated taking into account the uncertainty of the magnitudes. Substantially, the estimated b-value is equal to 1.06 and the mean annual occurrence rate for magnitude > 3.1 is 58, which indicates the high seismicity of the region. Finally, the probability of annual exceedance for different magnitudes is estimated for the return periods of 50, 475, and 2475 years.
Keywords
seismicity, Lut block, Seismicity parameters, b-value, annual occurrence rate, Seismotectonics