ناهمسانگردی لرزه‌ای با استفاده از امواج S مستقیم دورلرز در غرب ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1967-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان - ایران
2دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
3مرکز ژئوفیزیک آلمان
4دانشگاه فنی استانبول
چکیده
در این مطالعه ما به منظور بررسی دگرشکلی‌های گوشته در منطقه برخوری عربی-اوراسیا در غرب ایران، به بررسی اشتقاق موج برشی بر روی امواج دور لرز S مستقیم ثبت شده در ۶3 ایستگاه باند پهن شبکه موقت ایران-چین پرداخته‌ایم. ما از تکنیک ایستگاه مرجع برای غلبه بر احتمال آلودگی ناشی از ناهمسانگردی سمت چشمه لرزه‌ای بر روی امواج S استقاده کرده‌ایم. میانگین زمان تاخیر برای کل منطقه ۴۲/۰±۱۴/۱ ثانیه بدست آمده است. جهت قطبش سریع بدست آمده راستای شمال‌شرق-جنوب‌غربی را در منطقه البرز نشان می‌دهد. با پیشروی به سمت ایران مرکزی بردارها چرخیده و یک روند شرقی-غربی را نشان داده و در ادامه در زاگرس این چرخش ادامه داشته و راستای محور سریع هم راستا با روند کوهزاد بوده و جهت شمالـغرب- جنوب‌شرقی را نشان می-دهند. امواج S مستقیم به دلیل زاویه ورودی بزرگتر نسبت به فاز SK(K)S بیشتر تحت تاثیر ساختار آستنوسفر قرار خواهند گرفت، که در نتیجه یک منطقه نفوذ بزرگتری برای میانگین پارامترهای ناهمسانگردی در هر ایستگاه را در بر دارند. ما پیشنهاد می‌کنیم که ناهمسانگردی مشاهده شده عمدتاً توسط فابریک‌های LPO توسعه یافته ناشی از برش لایه آستنوسفر، در پاسخ به حرکت لیتوسفر نسبت به گوشته عمیق‌تر کنترل می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic anisotropy inferred from teleseismic direct S waves beneath Western Iran
Authors
Shiva Arvin, Farhad Sobouti, Frederik Tilmann, Tuna Eken
Abstract
We present the results of a shear wave splitting analysis performed on the teleseismic direct S wave recordings of 63 broadband stations belonging to the Iran-China temporary network to investigate the mantle deformation on the Arabia-Eurasia collision zone in Western Iran. We used the Reference Station Technique to overcome potential contamination from the source-side anisotropy on the direct S-wave signals. The average splitting delay time over the entire region was found to be 1.14 ± 0.42 s for the direct S wave. The fast polarization directions have the northeast-southwest trend in the Alborz region, and in Central Iran, they rotated and showed an east-west trend. In the Zagros, the direction of the fast axes tends to be aligned with the Zagros Mountain and showed a northwest-southeast direction. The direct S-waves, have a larger footprint and therefore average over a larger region, and relative to the SK(K)S phases, are influenced more strongly by the asthenospheric fabric due to their larger angles of incidence, which results in a larger zone of influence for station average anisotropy parameters. We propose that the observed anisotropy is mainly controlled by the LPO fabric developed due to the shearing of the asthenospheric layer in response to the motion of the lithosphere relative to the deeper mantle.
Keywords
seismic anisotropy, Shear wave splitting, Teleseismic direct S waves, Continental collision