تعیین بیشینه زمین‏لرزه ممکن برای چشمه‏ های‏ لرزه‏ زا در منطقه کپه ‏داغ

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1990-NIGS
نویسندگان
1گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
2گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
چکیده
تعیین بیشینه زمین‏لرزه ممکن (Mmax) برای چشمه‏ های لرزه ‏زا، همواره به‏ عنوان یکی از مهم‏ترین پارامترهای ورودی برآورد خطر زمین‏لرزه (SHA) مطرح بوده است. امکان استفاده از روش‏های آماری مختلف، در اغلب چشمه ‏های لرزه ‏زا که ابعادی در حد گسل‏ ها و یا قطعات گسلی دارند؛ چون برای آن‏ها داده کافی در دسترس نیست، وجود ندارد و بایستی به دنبال روش ‏های جایگزین، مانند رابطه‎ های تجربی بود. در این مقاله با استفاده از برنامه متلب (MATLAB) و تلفیق پنج روش شامل رابطه‏ های تجربی که بیشینه زمین‏لرزه را برحسب طول (MRLD) و نیز مساحت گسل (MRA) ارائه می‏ دهند، استفاده از ممان نرده‏ای (M0)، روش (AR) Aspect Ratio و نیز بزرگ‌ترین زمین‏لرزه مشاهده شده (M_max^obs) بر روی گسل، بیشینه زمین لرزه ممکن با برازش توزیع نرمال برروی نتایج پنج روش مورد اشاره، محاسبه شده است. نتایج این پژوهش، Mmax چشمه‏ های لرزه ‏زای سبزوار، اسفراین، نیشابور، تربت جام، کلیدر و باغان را به ترتیب، 7/1، 7، 7/2، 7/4، 6/9، 7/1 نشان می‏ دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of Maximum credible earthquake of Kope Dagh seismic sources
Authors
Seyed Hadi Dehghan-Manshadi, seyed hasan mousavi-bafrouei
Abstract
Determining the maximum credible earthquake (Mmax) for seismic sources has always been considered one of the most important input parameters of seismic hazard assessment (SHA). Due to the lack of data records, applying various statistical methods is not practical in seismic sources that are as large as a fault or a fault segment; Therefore, the alternative methods, such as empirical relationships, should be used. In this paper, using the MATLAB program and combining several methods, including empirical methods that provide the maximum earthquake in terms of length (MRLD) and fault area (MRA), the use of scalar moment (M0), Aspect Ratio (AR) method and also the maximum observed earthquake (M_max^obs) of the fault, the Mmax of the Sabzevar fault has been calculated. The results of this study shows the Mmax for Sabzevar, Esferayen, Neyshabour, Torbat-e-jam, Kelidar, Baghan 7.1, 7.0, 7.2, 7.4, 6.9,7.1 respectively.
Keywords
Maximum credible earthquake, Mmax, seismic source, Empirical relations, SHA, Kope Dagh