محاسبه فاکتور کیفیت امواج دنباله‌ای در شرق و شمال‌شرق ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2005-NIGS
نویسندگان
1کارشناسی ارشد/ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2دکترای زلزله شناسی/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده
چکیده
در این پژوهش فاکتور کیفیت امواج دنباله‌ای (Qc) به دلیل اهمیت آن در مهندسی زلزله و تراکم جمعیتی، لرزه‌خیزی بالا، وجود ذخایر گازی و مراکز صنعتی مهم، در شرق و شمال‌شرق کشور براساس روش تک‌پراکنش به عقب و با استفاده از مدل چندایستگاهی از 166 رویداد محاسبه گردید. بانک داده اولیه شامل300 زمین‌لرزه با بزرگی Ml6- 5/2 از ترکیب شکل‌موج‌های ثبت شده در سه مرکز لرزه‌نگاری کشور شامل مرکز لرزه‌نگاری کشوری دانشگاه تهران، شبکه لرزه‌نگاری باند پهن دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز ملی شبکه لرزه‌نگاری باند پهن ایران تشکیل شد. رابطه ضریب کیفیت برای پهنه شرق و شمال‌شرق ایران برابر با Qc = 125f0.76 محاسبه گردید. مقدارQc محاسبه‌ شده با وضعیت‌ لرزه‌خیزی‌ شرق و شمال‌شرق کشور هماهنگی‌ داشته‌ که بیانگر لرزهخیزی بالا و کاهندگی زیاد در این پهنه می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Calculation of the quality factor of coda waves in the east and northeast of Iran
Authors
Farahnaz Mansouri GHavamabadi, Somayeh Ahmadzadeh, Gholam Javan Doloei
Abstract
Abstrac
In this study, the quality factor of coda waves (Qc) due to its importance in earthquake engineering and population density, high seismicity, the presence of gas reserves and important industrial centers, in the east and northeast of the country based on Single Back-Scattering method and using multi-station model and Calculated using 166 events. The initial database consisting of 300 earthquakes with a magnitude of 2.5-6 ML was merged of waveforms recorded in three seismic centers of the country, including the National Seismological Center of the University of Tehran, the Broadband Seismic Network of Ferdowsi University of Mashhad and the National Center of Broadband Seismic Network of Iran. The relationship between quality factor for the east and northeast of Iran is equal to QC = 125f0.76. The calculated QC value is in line with the seismicity, east and northeast of the country, and indicates high seismicity and high attenuation in this area.
Keywords
Keywords: Coda waves quality factor, Single Back-Scattering method, multi-station model