فرونشست زمین و افزایش آسیب پذیری لرزه ای در کلان شهر اصفهان

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2010-NIGS
نویسندگان
1دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس
2دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
3استادیار ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، nadi@pci.iaun.ac.ir
4مدیرکل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان، سازمان زمین‌شناسی کشور
5رئیس پایگاه اطلاعات لرزه ای، مرکز لرزه نگاری کشوری، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
فرونشست زمین موجب خسارت به سازه ها و تأسیسات شهری و افزایش آسیب پذیری لرزه ای آنها می شود. این مخاطره در کلان شهر اصفهان باعث ایجاد ترک های برشی و کششی در ساختمان ها، جابجایی میان قاب ها، چرخش سازه ها و تغییر در اندازه درز انقطاع لرزه ای شده است. در چنین سازه هایی هنگام زمین لرزه تغییر مکان جانبی و اثر P-Delta در طبقات افزایش یافته و به دلیل کاهش اندازه یا حذف درز انقطاع، ساختمان های مجاور به یکدیگر برخورد می کنند. این سازه ها تحمل شتاب مبنای طرح و حتی زمین لرزه های متوسط را نخواهند داشت. افزایش فروریزش ناگهانی زمین در اصفهان شاید به دلیل نفوذ شکاف های فرونشست زمین به داخل شهر و همچنین نشست نامتقارن زمین باشد. تشکیل تعداد زیادی از این فروچاله ها در هنگام زمین لرزه موجب مسدود شدن مسیرهای امدادرسانی، قطع لوله های گاز و آتش سوزی های گسترده خواهد شد. با توجه به پیشینه لرزه خیزی این گستره، ضرورت دارد تا در طراحی ساختمان ها و توسعه شهری، تمهیدات ویژه مهندسی برای مقابله با اثرات ناشی از فرونشست زمین اندیشیده شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Land subsidence and increasing seismic vulnerability in Isfahan metropolitan
Authors
Mojtaba Basiri, Negar Soodmand, Bahram Nadi, Reza Eslami, Iraj Roohi
Abstract
Land subsidence cause damage to urban buildings and facilities and increase their seismic vulnerability. This hazard in Isfahan metropolitan has caused shear and tensile cracks in buildings, displacement of infilled frames, rotation of structures and change their separation joints. In these structures, story drift and P-Delta effect increase during earthquakes and adjacent buildings collide due to decrease separation joint. These structures cannot tolerate base acceleration of design and moderate earthquakes. Increase of sinkholes in Isfahan maybe due to land subsidence fissures in urban areas and asymmetric settlement. During earthquakes, many sinkholes form and will block relief routes, cut gas pipelines and cause widespread fires. Considering the seismic history of this region, it is necessary to consider special engineering methods for effects of land subsidence in design of buildings and urban development.
Keywords
Land subsidence, Isfahan, Aquifer, seismic vulnerability, sinkhole, Settlement