تخمین جهت تنش بیشینه ی افقی در جنوب باختر ایران به کمک آنالیز سازوکار کانونی زلزله ها

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2019-NIGS
نویسندگان
گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیست، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
چکیده
رژیم تکتونیکی حاکم بر منطقه زاگرس، تحت تاثیر همگرایی صفحات عربی و اوراسیا است که سالانه موجب وقوع زمین لرزه های فراوان با سازوکار کانونی عمدتا معکوس در این منطقه می گردد. تحلیل تنش های برجا در مناطقی که دارای ذخایر زیرزمینی باارزش هستند، پیش نیاز مطالعات علم نوین ژئوفیزیک مخازن هیدروکربوری محسوب می‌شود. در مطالعه حاضر، جهت غالب تنش های زمین ساختی ناشی از رفتارهای تکتونیکی تحت تاثیر همگرایی پوسته در جنوب باختر ایران، با استفاده از داده های لرزه ای برآورد و با کمک نرم افزار Win-tensor تحلیل شده اند. به این منظور، از سازوکار کانونی زلزله های دستگاهی که در منطقه روی داده اند استفاده شده است. پهنه مورد مطالعه به 8 زیرپهنه تقسیم شد. و آنالیزداده ها در نرم افزاربرای هر 8 منطقه و در نهایت کل پهنه انجام شد. نتایج تحلیل نشان داد که جهت تنش بیشینه افقی در 7 منطقه درجهت NE-SW میباشد که از فشار وارد از طرف صفحه ی عربی به قسمت جنوب باختری صفحه ی ایران تبعیت می‌کند، فقط در منطقه 8؛ شمال باختری استان فارس، جهت تنش NW-SE میباشد که دلیل آن می‌تواند غلبه عوامل ژئوتکتونیک محلی بر فشار حاصل از صفحه عربی دانست.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of maximum horizontal stress in southwestern Iran by analyzing the focal mechanism of earthquakes
Authors
mahshid fadami, shobyr ashkpoor motlagh, saeed zarei
Abstract
The tectonic regime in the Zagros orogeny is affected by the convergence of the Arabian and Eurasian plates, which causes many earthquakes each year with a mostly reverse mechanism in this region . In-situ stress measurement in areas of valuable underground reserves is necessary for modern geophysical studies of hydrocarbon reservoir. In this study, dominant directionthe of tectonic stresses caused by tectonic behaviors under the influence of shell convergence in the southwest of Iran have been estimated by using the focal mechanism of occurred Instrumental earthquakes and have been analyzed by WinTensor software . For this purpose, the focal mechanism of systemic earthquakes that have occurred in the region has been used. The study area was divided into 8 sub-areas. And the data were analyzed in the software for all 8 regions and finally the whole area. The results of the analysis showed that the direction of maximum horizontal stress in 7 regions is NE-SW, which follows the pressure from the Arabian plate to the southwestern part of the Iranian plate, only in the 8th region; The northwest of Fars province is in the direction of NW-SE tension, the reason for which can be attributed to the dominance of local geotechnical factors over the owner's pressure from the Arabic plate.
Keywords
In-situ stresses, Focal mechanism earthquake, Southwest of Iran, Soft ware Win-tensor, Instrumental earthquakes