تحلیل خطر گستره استان بوشهر

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2020-NIGS
نویسندگان
گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم و فناوری نانو و زیست، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
چکیده
یافته های علمی نشان می دهند که با استفاده از روش های آماری و احتمالی تحت عنوان تحلیل خطر لرزه ای، می توان ایمن بودن سازه ها در مقابل زمین لرزه را تا حد مطلوبی برآورد نمود. مطالعه حاضر، نتایج این تحلیل را با استفاده از رهیافت احتمالی و در مواردی با استفاده از رهیافت تعیینی ارائه می دهد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت لرزه خیزی در استان بوشهر و با انتخاب گستره طرحی به فاصله 1 درجه از مرزهای استان صورت گرفته است. بدین منظور منابع لرزه زا در گستره با استفاده از نقشه های موجود، تعیین و سپس مدل مناسب از چشمه های لرزه زا به صورت خطی در منطقه ارائه شده است. فهرست زمین لرزه های روی داده در محدوده مطالعاتی از طریق اسناد تاریخی و ثبت دستگاهی(ISC ) جمع آوری شده است. درادامه با استفاده از نرم افزار،پارامترهای لرزه خیزی محاسبه شده است. مقدار پارامترهای به دست آمده بیانگر آن است که منطقه مورد مطالعه دارای پتانسیل بالای خطرپذیری است. پس از ترکیب منابع لرزه زا و استفاده از روابط کاهندگی مناسب، تحلیل خطر لرزه‌ای صورت گرفت. خروجی ها به صورت طیف خطر یکنواخت و کانتوربندی برای گستره ارائه شده است. دلیل این امر را می توان به گسل هایی ارتباط داد که در این ناحیه قرار گرفته اند. با دور شدن از گسل ها مقدار شتاب حرکت زمین به شدت کاهش می یابد. این اتفاق به دلیل در نظر گرفتن اثر حوزه نزدیک گسل رخ می دهد.
کلیدواژه ها
 
Title
Hazard analysis of Bushehr province
Authors
mahshid fadami, Reza Mansouri
Abstract
Scientific findings show that using statistical and probabilistic methods called seismic hazard analysis, the safety of structures against earthquakes can be estimated to a desirable level. The present study presents the results of this analysis using a probabilistic approach and in some cases using a deterministic approach. This study was conducted to investigate the seismicity situation in Bushehr province and by selecting a project area at a distance of 1 degree from the province's borders. For this purpose, seismic sources in the area are determined using existing maps, and then a suitable model of seismic sources is presented linearly in the area. The list of earthquakes that occurred in the study area was collected through historical documents and instrumental records(ISC). The value of the obtained parameters indicates that the study area has a high potential for risk. Then using the software, seismic parameters are calculated. After combining seismic sources and using appropriate reduction relations, seismic hazard analysis was performed. The outputs are presented in the form of a uniform hazard spectrum and contouring for the range. The reason for this can be related to the faults that are located in this area. As you move away from the faults, the amount of ground acceleration decreases dramatically. This is due to the effect of the area near the fault.
Keywords
Seismic Hazard Analysis, Seismic sources, Seismic parameters, Bushehr Province, software EZ-FRISK 7.43