تحلیل خطر لرزه ای خطوط لوله های گاز در شهرتهران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2060-NIGS
نویسندگان
1دانشجو پژوهشگاه زلزله شناسی
2رئیس پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3دکترای ریاضی از دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
براساس مطالعات پیشین و زمینلرزه های تاریخی در منطقه مورد مطالعه بیشینه زمین لرزه اتفاق افتاده درجنوب تهران دارای بزرگای 7.6 در مقیاس امواج سطحی است که بااستفاده از رابطه اردیک این بزرگا در مقیاس گشتاوری برابر 7.5 می باشد. ابتدا با توجه لرزه خیزی منطقه و گسلهای اطراف شهر تهران ، سناریوهای حداکثر پذیرفتنی (زلزله دور و نزدیک) برای خطوط لوله جنوب تهران تعیین می شود. سپس با استفاده ازرابطه کاهندگی آکار و بومر نمودارهای سرعت وشتاب و مقدار طیفی آنها (درپریودهای 0.2 و1 ثانیه ) برای دو بزرگای گشتاوری 5.5 . 7.5 نیز رسم می شوند. سپس با پیروی از الگوریتم ودریل و همکاران میدان سرعت وابسته به شتاب نیز رسم می شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Seismic risk analysis of gas pipelines in Tehran
Authors
ALI Nasrollahnejad, Hamid zafarani, Samaneh tahmasebi
Abstract
Based on previous studies and historical earthquakes in the study area, the maximum earthquake occurred in the south of Tehran has a magnitude of 7.6 on the surface wave scale. Using Erdik's relation, this is roughly equal to 7.5 on the torque scale. First, according to the seismicity of the region and the faults around the city of Tehran, the maximum acceptable scenarios (far and near earthquakes) are determined for the pipelines south of Tehran.Then, using Akar and Boomer's reduction relationship, velocity and acceleration graphs and their spectral value (in periods of 0.2 and 1 second) for two magnitudes of torque 5.5. 7.5 are also drawn.Then, following the algorithm of Weatherill et al., the velocity field is also drawn depending on the acceleration.
Keywords
Magnitude in torque scale, Maximum acceptable scenarios, Reduction relation, Weatherill algorithm