ارزیابی خطر لرزه ای احتمالاتی بهنگام بر اساس ناهنجاری های لرزه خیزی در منطقه کرمانشاه با در نظر گرفتن زلزله 21 آبان 1396 ازگله (Mw=7.4 )

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2079-NIGS
نویسندگان
1موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
2گروه زلزله شناسی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
ارزیابی خطر لرزه ای احتمالاتی بهنگام از آنجایی که نرخ لرزه خیزی را نسبت به زمان در نظر می گیرد می تواند برای مناطق لرزه خیز ایران مورد استفاده قرار بگیرد. ارزیابی خطر لرزه ای احتمالاتی بهنگام PSHA Real-time هنگامی قابلیت اجرایی دارد که ارزیابی خطر لرزه ای با لحاظ نرخ فعالیت لرزه خیزی نسبت به زمان در نظر گرفته شود."ارزیابی خطر لرزه ای احتمالاتی بهنگام" در چارچوب همان ارزیابی خطر لرزه ای احتمالاتی رایج قرار می گیرد، امّا احتمال چشمه‌ی لرزه ای وابسته به زمان با میزان وقوع آماری جایگزین شده است. در طول دهه‌ی گذشته، روش الگوی(PI) به عنوان یک مدل احتمالاتی چشمه‌ی لرزه‌ای وابسته به زمان بسط وگسترش پیدا کرده است. در این روش، چشمه‌ی لرزه‌ای احتمالاتی را به عنوان یک تابع وابسته به زمان بکار گرفته می شود
کلیدواژه ها
 
Title
Real-time probabilistic seismic hazard assessment based on seismicity anomaly in Kermanshah region, considering the 12.Nov.2017 Ezgele earthquake )Mw=7.4)
Authors
Ehsan Rasooli, ahmad sadidkhoy, Nima Dolatabadi
Abstract
Real-time probabilistic seismic hazard assessment (PSHA) was developed in this study in consideration of its practicability for daily life and the rate of seismic activity with time. Real-time PSHA follows the traditional PSHA framework, but the statistic occurrence rate is substituted by time-dependent seismic source probability. Over the last decade, the pattern informatics (PI) method has been developed as a time-dependent probability model of seismic source. We employed this method as a function of time-dependent seismic source probability, and we selected two major earthquakes in Taiwan as examples to explore real-time PSHA. These are the Meinong earthquake (ML 6.6) of 5 February 2016 and the Hualien earthquake (ML 6.2) of 6 February 2018. The seismic intensity maps produced by the real-time PSHA method facilitated the forecast of the maximum expected seismic intensity for the following 90 d. Compared with real ground motion data from the P-alert network, our seismic intensity forecasting maps showed considerable effectiveness. This result indicated that real-time PSHA is practicable and provides useful information that could be employed in the prevention of earthquake disasters.
Keywords
probabilistic seismic Hazard Analysis, Real-time probabilistic seismic hazard analysis.Real-time, Real-time probabilistic seismic hazard assessment