تعیین بزرگای گشتاوری Mw با استفاده از طیف‌های میدان نزدیک رکوردهای جنبش نیرومند

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2081-NIGS
نویسندگان
1دپارتمان ژئوفیزیک-دانشکده علوم پایه-دانشگاه تهران-موسسه ژئوفیزیک -شهر تهران-کشور ایران
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس
چکیده
گشتاور لرزه‌ای و بزرگای گشتاوری Mwمتناظر، به طور کلاسیک از طیف امواج درونی دور به دست می‌آیند. رکوردهای میدان نزدیک معمولاً برای این منظور مورداستفاده قرار نمی‌گیرند، به‌ویژه در مورد زلزله‌های بزرگ، زیرا انواع مختلف امواج به طور هم‌زمان می‌رسند و از تعریف یک رابطه ساده بین گشتاور لرزه‌ای و طیف جلوگیری می-کنند. در این مطالعه یک روش سریع برای تعیین Mw از طیف جابه‌جایی رکوردهای میدان نزدیک ارائه شده است. دامنه طیفی در فرکانس پایین به‌دست‌آمده از رکوردهای واقعی با رکوردهای مصنوعی محاسبه شده با استفاده از مدل‌های گسیختگی سینماتیک مقیاس‌بندی شده با Mw مقایسه می‌شود. رکوردهای مصنوعی برای جهت‌گیری‌های مختلف گسل و فواصل کانونی از 10 تا 100 کیلومتر محاسبه و میانگین‌گیری می‌شوند. مقادیر طیفی مصنوعی به عنوان تابعی از بزرگای گشتاوری، فاصله کانونی و فیلترکردن فقط یک‌بار محاسبه و ذخیره می‌شوند. دامنه‌های طیفی رکوردهای واقعی به‌سادگی در جداول داده‌های مصنوعی درون‌یابی می‌شوند که امکان تعیین سریع Mw را فراهم می-کند.
کلیدواژه ها
 
Title
Determination of Moment Magnitude Mw using Near-Field Spectra of Strong-Motion Records.
Authors
sara guodarzi, Mohammad Shokri Kaveh, Ramin Movaghari, Seyyed Reza Mansouri
Abstract
Seismic moment and the corresponding moment magnitude Mw are classically obtained from the spectrum of far-field body waves. Near-field seismograms are generally not used for that purpose, exclusively in the case of large earthquakes because different types of waves arrive concurrently, averting the definition of a simple relation between the seismic moment and the spectrum. here presented a method to determine Mw from the displacement spectra of near-field records. The spectral amplitude at low frequency obtained from the real seismograms is compared to that of synthetic seismograms computed using kinematic rupture models scaled with Mw. Synthetic records are computed and averaged for various fault orientations and for epicentral distances ranging from 10 to 100 km. The synthetic spectral values as a function of moment magnitude, epicentral distance, and filtering are computed only once and stored. The spectral amplitudes of the real records are simply interpolated in the tables of synthetic data, providing that fast determination of Mw
Keywords
Moment magnitude, Spectral level, Synthetic seismogram, Near-Field