دایرکتیویتی گسیختگی زمین لرزه های اخیر ایران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2084-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان-دانشکده علوم زمین-گاوازنگ-زنجان-ایران
2هیئت علمی
چکیده
دایرکتیویتی، اثر جهت گسیختگی گسل است که در آن پراکندگی زمین لرزه‌ها و شتاب افقی در جهت انتشار گسیختگی بیشتر از جهات دیگر است. میزان تخریب یک زمین‌لرزه در طول گسل بستگی شدید به دایرکتیویتی گسیختگی دارد. در این مطالعه ما با استفاده از مکان‌یابی دقیق زمین‌لرزه‌های بزرگ و پس‌لرزه‌های آن، اثر گسیختگی سطحی مشاهده شده برای این زمین‌لرزه‌ها، مدل‌های گسیختگی محاسبه شده توسط داده‌های اینسار، تغییرات شتاب بیشینه در منطقه اطراف گسل مسبب، دایرکتیویتی را برای زمین‌لرزه‌های بزرگ ایران بررسی می کنیم. نتایج این مطالعه برای اکثر بیست زمین لرزه‌ بزرگ اخیر ایران نشان دهنده دایرکتیویتی غالب یک‌طرفه است. این یافته در نظر گرفتن اثر دایرکتیویتی در محاسبات خطر زمین لرزه را ضروری می‌داند.
کلیدواژه ها
 
Title
Rupture Directivity of the Recent Major Earthquakes in Iran
Authors
Nesa Kosari, Abdolreza Ghods
Abstract
Directivity is the effect of the direction of fault rupture in which the distribution of earthquakes and horizontal acceleration in the direction of propagation of the rupture is larger than in other directions. The destruction rate of an earthquake along a fault strongly depends on the directivity of the rupture. Here, we study the directivity of recent large earthquakes in the Iranian plateau by employing the available data, including relocated earthquakes and their aftershocks, the surface ruptures, the fault models estimated by InSAR data, and the maximum recorded PGAs. Our results for the 20 recent large earthquakes in Iran suggest a dominant directivity for most of the events. This finding highlights the importance of considering the directivity effect in earthquake hazard estimation.
Keywords
Directivity, rupture, Acceleration, relocation, InSAR data, Large earthquakes