مطالعه دگرشگلی حین‌زلزله زمین‌لرزه ۲۰۱۳ سراوان با استفاده از مدل‌سازی هم‌زمان داده‌های ژئودتیک و امواج دورلرز

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2088-NIGS
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران
2استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
3دانشگاه آلپ گرنوبل فرانسه
4دانشگاه آلپ گرنویل فرانسه
چکیده
زمین‌لرزه‌ سراوان با بزرگای ۷/۷Mw در پهنه فرورانشی مکران در سال 2013 رخ‌داده است. طبق بردارهای GPS منطقه، ایستگاه سراوان (SRVN) مقدار جابجایی افقی ۱/۵۴ میلی‌متر و جابجایی عمودی ۴۲ میلی‌متر را برای رخداد زمین‌لرزه ثبت کرده است. نقشه‌های تداخل‌سنجی راداری نشان‌دهنده ۲۵ سانتی‌متر جابجایی در راستای خط دید ماهواره به صورت دور شدن هستند. براساس مدل‌سازی همزمان این دو داده با امواج دورلرز، زمین‌لرزه سراوان در یک گسله با امتداد شمال‌شرقی-جنوب‌غربی با شیب رو به شمال و سازوکار نرمال رخ‌داده است. طبق نقشه توزیع لغزش بدست آمده، بیشینه لغزش تقریبا چهارونیم متری در عمق 55 تا 65 کیلومتری قرار دارد که گشتاور آزاد‌شده معادل با زمین‌لرز‌ه‌ای با بزرگای 6/7 است. براساس توزیع لغزش و هندسه فرورانش مکران، بیشترین لغرش در پوسته اقیانوسی فرورونده رخ می‌دهد. سازوکارهای شکست در اثر آب‌زدایی کانی‌های پوسته اقیانوسی فرورونده، به همراه نیروهای کششی ورقه، به عنوان سازوکار مسبب زمین‌لرزه ۲۰۱۳ سراوان پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها
 
Title
Coseismic study of Saravan 2013 earthquake using joint inversion of geodetic and teleseismic data
Authors
Meysam Amiri, zahra mousavi, Andrea Walpersdorf, Erwan Pathier
Abstract
The Saravan 2013 Mw 7.7 earthquake occurred in the Makran subduction zone. The coseismic GPS vectors show that the SRVN station exhibits 54.1 mm horizontal and 42 mm vertical displacement. Moreover, the InSAR analysis shows 25 cm displacement in the LOS with going away motion. Based on the joint inversion of these datasets with the teleseismic waveforms, the Saravan earthquake occurred on a NE-SW striking and north dipping fault with a Normal focal mechanism. The slip distribution map demonstrates that the maximum displacement of 4.5 m occurred in the 55-65 km. The release moment tensor is equivalent to an earthquake with a magnitude of 7.6. According to the new geometries of the Makran subduction zone, the Saravan earthquake slip concentrates on the downgoing oceanic lithosphere.
Keywords
Saravan earthquake, Makran subduction zone, InSAR, GPS vectors, Teleseismic waveforms