مطالعه زلزله‌شناسی شهری در تهران

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2109-NIGS
نویسندگان
1زلزله‌شناسی، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایران
چکیده
زلزله‌شناسی شهری با استفاده از نوفه‌های انسانی که از فعالیت‌هایی همچون ترافیک، مترو و سایر فعالیت‌های اجتماعی ایجاد می‌شوند و در همه‌ی مکان‌ها و زمان‌ها در دسترس هستند به توصیف ساختارهای زیرسطحی و تحلیل خطر پرداخته و اخیراً بعنوان ابزاری کم‌هزینه برای مطالعه ساختارهای زیرسطحی، بهبود مدیریت خطر لرزه‌ای و زون‌بندی لرزه‌ای شناخته شده‌اند (دیاز، ۲۰۱۷). از این رو در پژوهش حاضر از زلزله‌شناسی شهری در کلان‌شهر تهران که بعنوان یکی از شهرهای پرجمعیت جهان محسوب می‌شود استفاده شده است تا کمینه سطح نوفه لرزه‌ای محیطی از نظر مکان و زمان بررسی شود. نتایج حاصل از تحلیل نگاشت‌های ثبت شده در ایستگاه‌های شتابنگاری ستاد بحران شهرداری تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان داد که کمترین سطح نوفه انسانی از نظر زمانی با توجه به تغییرات شبانه‌روز فعالیت انسان‌ها در ساعات 4:30-3:30 صبح و از نظر مکانی در ایستگاه D011 واقع بر روی ساختگاه سنگی اتفاق می‌افتد.
کلیدواژه ها
 
Title
Study of urban seismology in Tehran
Authors
Mehrasa Masih, Esmaeil Bayram Nezhad
Abstract
Urban seismology, by using cultural noises that are generated by activities such as traffic, subway, social activities and are available in all places and times, describes subsurface structures and hazard analysis, and recently it has been recognized as a low-cost tool for studying the subsurface structures, improving seismic hazard management and seismic zoning (Diaz, 2017). Therefore, in the current research, urban seismology in Tehran metropolis, which is considered as one of the most populated cities in the world, has been used to investigate the minimum level of seismic ambient noise in terms of space and time. Finally, using the records of the accelerometer network of Tehran Disaster Mitigation and Management Organization and the Road, Housing and Urban Development Research Center, the lowest level of cultural noise in terms of time, according to the daytime/nighttime variation of human activities, is at 3:30-4:30 AM, and in terms of space, it is located at station D011 which takes place on a stone structure.
Keywords
urban seismology, spatial and temporal variation