پیش بینی فرین های دمایی ایران برای آینده نزدیک (2028-2021) با کاربست برونداد مدل های پروژه پیش بینی اقلیم دهه ای (DCPP)

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2123-NIGS
نویسندگان
1گروه حعرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
3گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
در این مقاله فرین های دمایی در ایران با استفاده از برونداد مدل های پروژه پیش بینی اقلیم دهه ای پیش بینی شده اند. برای این منظور، برونداد سه مدل از پروژه DCPP برای دو دوره گذشته‌نگر (2020-1981) و دوره پیش‌بینی (2028-2021) به کارگرفته شد. از روش تغییر عامل دلتا (DCF) و روش میانگین وزنی با رویکرد مستقل (IWM) به ترتیب برای تصحیح اریبی و تولید مدل همادی استفاده شد. برای بررسی فرین‌های دمایی، از شاخص‌های کارگروه ETCCDI شامل متوسط میانگین روزانه دما (TMm)، میانگین بیشینه روزانه دما (TXm)، میانگین کمینه روزانه دما (TNm) و طول مدت گرما (WSDI) برای گستره ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که دما در یک دهه پیش رو در ایران روند افزایشی خواهد داشت و مناطق شمالی، ارتفاعات زاگرس و شمال شرق به طور کلی دماهای بالا‌تری را نسبت به دوره گذشته نگر تجربه خواهند نمود. در میان شاخص‌های مورد بررسی، تغییرات طول مدت گرما بیشتر خواهد بود، بطوریکه از ۱۰ روز در دوره گذشته‌نگر به ۲۴ روز تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت.
کلیدواژه ها
 
Title
Prediction of the Temperature Extremes over Iran for the Next Decade (2021-2028) using Decadal Climate Prediction Project (DCPP)
Authors
Narges Asadi Rahim Beygi, Azar Zarrin, Abbas Mofidi, AbbasAli Dadashi-Roudbari
Abstract
In this research, we predict extreme temperatures using the decadal climate prediction project (DCPP) for the next decade over Iran. For this purpose, three DCPP models for two time periods including Hindcast (1981-2019) and Forecast (2021-2028) were used. We used the Delta Change Factor (DCF) and the independence weighted mean (IWM) methods to correct the bias and generate a multi-model ensemble. Temperature indices provided by ETCCDI including Mean Daily Mean Temperature (TMm), Mean Daily Minimum Temperature (TNm), Mean Daily Maximum Temperature (TXm) and Warm Spell Duration Index (WSDI) were calculated. The result showed an increasing trend in temperature extremes in the next decade. The north of Iran, Zagros mountains and northeast experience higher temperatures against the Hindcast period. Among the studied indicators, the WSDI variations will be more prominent. This index will increase from 10 days in the Hindcast period (1981-2019) to 24 days by 2028.
Keywords
CMIP6-DCPP, Multi-Model Ensemble, ETCCDI, Extreme Temperatures, Iran