بهبود دقت تحلیل سرعت در داده های لرزه ای بازتابی بر اساس فشرده سازی طیف سرعت

عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2068-NIGS
نویسندگان
دانشجو
چکیده
یکی از موضوعات مهم در اکتشاف لرزه ای، تحلیل سرعت لرزه ای است. افزایش دقت بهترین مدل سرعت در داده های پیش پشته با روش های مختلفی مانند تحلیل طیف سرعت، تحلیل سرعت تعاملی، تحلیل سرعت افق و تبدیل موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق افزایش دقت انتخاب پیک‌های طیف سرعت بر اساس سه نوع الگوریتم فشرده‌سازی شامل فیلتر میانگین‌گیری دایره‌ای، تصویر حرکتی تاری و فیلتر میانگین‌گیری بررسی شده است. در داده های مصنوعی نتیجه مطلوبی حاصل نشد ولی در داده واقعی الگوریتم فیلتر میانگین گیری دایره ای نسبت به الگوریتم های تصویر حرکت تاری و میانگین گیری، فشرده سازی مطلوبی حاصل شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Improving the accuracy of velocity analysis in reflection seismic data based on velocity spectrum compression
Authors
Abstract
One of the important topics in seismic exploration is seismic velocity analysis. Increasing the accuracy of the best velocity model in prestack data has been studied by various methods such as velocity spectrum analysis, interactive velocity analysis, horizon velocity analysis, and wavelet transform. In this research, increasing the accuracy of speed spectrum peaks selection based on three types of compression algorithms including circular averaging filter, motion blur image and averaging filter has been investigated. In the artificial data, the desired result was not achieved, but in the real data, circular averaging filter algorithm has achieved a favorable compression compared to motion blur and averaging algorithms.
Keywords
Seismic velocity spectrum, Compression algorithm