تخمین هندسه شکست سد باطله شماره 1 شرکت سنگ آهن گهر زمین توسط توموگرافی الکتریکی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1824-NIGS
نویسندگان
شرکت سنگ آهن گهر زمین
چکیده
پایدار سازی زون‌های ناپایدار و لغزشی نیازمند جمع آوری اطلاعات دقیق از جوانب مختلف در مورد زون ناپایدار است. کسب اطلاعات کمی اولیه در مورد ابعاد و هندسه لایه، زمین شناسی منطقه، وضعیت جریانات آب احتمالی و اطلاعاتی از این دست، بر عهده مطالعات ژئوفیزیک است. مطالعات ژئوفیزیک روی زون‌های ناپایدار عمدتا با استفاده از روش‌های ژئوالکتریک انجام می‌شود. یکی از تواناترین روش‌ها در محدوده ژئوالکتریک، روش توموگرافی الکتریکی دوبعدی است. روش توموگرافی الکتریکی با استفاده از آرایش‌های الکترودی مختلفی انجام می‌شود، حساسیت این آرایش الکترودی به ناهگنی‌ها باعث می‌شود از این آرایش در توموگرافی الکتریکی برای مطالعه زون‌های ناپایدار استفاده شود. در این مطالعه، محدوده لغزشی در سد باطله شماره 1 گهر زمین توسط روش توموگرافی الکتریکی دو بعدی با استفاده از آرایش‌های الکترودی قطبی- دوقطبی و دوقطبی- دوقطبی مورد مطالعه قرار گرفت و هندسه شکست سد تخمین زده شد.
کلیدواژه ها
 
Title
Estimation of fracture geometry of tailing dam No. 1 of Gohar Zamin Iron Ore Company by electric tomography
Authors
mohammad rasool nikbakhsh, asadoolah abbasloo
Abstract
The stabilization of unstable and slippery zones requires the collection of accurate information from various aspects about the unstable zone. Geophysical studies are responsible for obtaining basic quantitative information about the dimensions and geometry of the layer, the geology of the area, the status of possible water flows, and the like. Geophysical studies on unstable zones are mainly done using geoelectric methods. One of the most powerful methods in the geoelectric range is the two-dimensional electrical tomography method. Electro tomography is performed using different electrode arrangements. The sensitivity of this electrode arrangement to abnormalities causes this arrangement to be used in electrical tomography to study unstable zones. In this study, the slip range in the Gohar-e-Zamin tailing dam No. 1 was studied by two-dimensional electrical tomography using polar-bipolar and bipolar-bipolar electrode arrangements, and the geometry of the dam failure was estimated..
Keywords
Gohar Zamin, Electrical tomography, tailing dam, geometry failure