تأثیر تغییرات حجیم جرمی در اطراف دریای خزر بر سیگنال هیدرولوژیکی استخراج‌شده از گرانی‌سنجی ماهواره‌ای

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1841-NIGS
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
خطای نشت یا لیکیج عامل شناخته شده محدود کننده در کاربرد گرانی سنجی ماهواره ای در هیدرولوژی قاره ای است. بیشتر تلاش‌ها در بازیابی نشت مبتنی بر مدل‌های هیدرولوژیکی برای مدل‌سازی تغییرات محتوای آب زمینی است. این روش‌ها تغییرات جرمی بزرگ پهنه های آبی، یخچال‌های طبیعی و حرکات پسایخچالی را در نظر نمی‌گیرند. این تغییرات جرمی ممکن است اثرات قابل توجهی بر روی سیگنال دریای خزر داشته باشند. در پژوهش حاضر، اثرات تغییرات بزرگ جرمی بر خطای نشت بر روی سیگنال دریای خزر بررسی شده است. از میان تغییرات بزرگ جرمی، دو دریاچه آرال و ارومیه تأثیر قابل‌اندازه‌گیری در طول دوره مطالعاتی داشته اند که در نتیجه خشکسالی‌های مداوم در منطقه ایجاد شده است. تأثیر این دو دریاچه بر روی سری های زمانی نشت بویژه در سال های 2013 و 2019-2020 دیده می شود. علاوه بر این، تاثیر یخچال های کوهستانی قفقاز و تاثیر حرکات پسایخچالی نیز برآورد شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Effect of large mass anomalies around the Caspian Sea on the hydrological signal retrieved from satellite gravimetry
Authors
Ayoub Moradi
Abstract
Leakage error is well-known limiting factor in the application of satellite gravimetry in continental hydrology. Most of the efforts in leakage recovering are based on hydrological models to model terrestrial water content variations. Those methods do not account for mass variations from water bodies, glaciers and Glacial Isostatic Adjustment. These components may have considerable effects as in the Caspian Sea. In the current research, the effects of large mass anomalies on the total leakage to the Caspian Sea are investigated. Among the mass anomalies, two Aral Sea and Urmia Lake have a measurable effects during the studies period, which is in the result of on-going droughts in the region. The effect of the two lakes are particularly seen in the leakage time series on 2013 and 2019-2020. In Addition, the contribution from Caucasus mountain glaciers and GIA are estimated.
Keywords
Satellite Gravimetry, mass anomaly, leakage, Caspian Sea