تحلیل و برآورد قطعی و احتمالاتی خطر لرزه‌ای در گستره استان فارس

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1858-NIGS
نویسندگان
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
در مطالعه حاضر، برآورد خطر و پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه به روش‌های قطعی و احتمالاتی در گستره استان فارس و به محوریت کلان‌شهر شیراز به سرانجام رسیده است. بدین‌ منظور، فهرست‌نامه یکنواختی از تجمیع رخدادهای تاریخی و دستگاهی شامل 12 زمین‌لرزه تاریخی (پیش از 1900) و 1207 زمین‌لرزه دستگاهی (1900 الی 2021) با بزرگای گشتاوری 4 ، تهیه و تدوین گردیده است. با توجه به روند و سازوکار گسل‌ها، رژیم ژئودینامیکی و تجمع رخدادها در گستره مورد مطالعه، تعداد 3 چشمه بالقوه لرزه‌ای به صورت پهنه‌ای شناسایی و سپس پارامترهای لرزه‌خیزی برای هر کدام از چشمه‌های مذکور به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. در روش احتمالاتی برآورد خطر زمین‌لرزه با استفاده از نرم‌افزار Open Quake، مقادیر بیشینه شتاب برای دوره بازگشت 475 سال محاسبه و نقشه پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه نیز برای آن رسم گردیده است. در این راستا، کمینه و بیشینه شتاب مورد انتظار در استان فارس به ترتیب g05/0 و g4/0 برآورد گردید. از دیگر سو و بر مبنای نتایج حاصل شده از روش قطعی برآورد خطر زمین‌لرزه در استان فارس و کلان‌شهر شیراز، گسل‌های مرودشت و سبزپوشان به ترتیب قادر به ایجاد بیشینه بزرگا و بیشینه شتاب بوده و نیز بیشینه و کمینه مقادیر PGA در گستره استان فارس نیز به ترتیب g72/0 و g01/0 برآورد گردیده است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، شهرها و گستره‌های با تراکم و تمرکز جمعیت بالا در استان فارس به سبب نزدیکی به گسل‌های فعال و لرزه‌زا، در محدوده‌های با خطر بالای لرزه‌ای قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه ها
 
Title
Deterministic and probabilistic seismic hazard analyses in Fars province
Authors
seyed soroush enferadi, Samaneh Mombani
Abstract
Both probabilistic and deterministic methods have a role in seismic hazard and risk analyses performed for decision-making purposes. These two methods can complement one another to provide additional insights to the seismic hazard or risk problem. One method will have priority over the other, depending on how quantitative are the decisions to be made, depending on the seismic environment, and depending on the scope of the project (single site or a region). In this study, seismic hazards in Shiraz and adjacent areas were analyzed mainly on the basis of geological fault data. We identified 3 active fault zones derived from both active fault data and earthquake catalogues. Both deterministic (DSHA) and probabilistic (PSHA) approaches were used—DSHA for the design of critical construction and PSHA for the design of non-critical construction. The seismic hazard results obtained using the deterministic and probabilistic approaches are equivalent. The resulting DSHA and PSHA maps reveals extremely high seismic hazard levels in some areas of Shiraz and in surrounding cities. The areas of high seismic hazard include cities neighboring Shiraz, such as Marvdasht, Kazeroon, and Abadeh, and areas within Shiraz itself, primarily those areas in northern, western, and southern Shiraz that are dominated by active fault zones.
Keywords
Seismic Hazard Analysis, Deterministic Method, Probabilistic Method, Maximum Acceleration, Active Fault, Shiraz