مطالعات ژئوالکتریک جهت شناسایی گسل شمال تهران و بررسی تغییرات زمین شناختی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1878-NIGS
نویسندگان
مهندسین مشاور صحراکاو
چکیده
جانمایی و بررسی روند گسل‌ها از اهمیت ویژهای در طراحی و اجرای پروژه‌های زیر ساختی شهری برخوردار است. در این مطالعه به منظور بررسی تغییرات زمین شناسی، تشخیص موقعیت پهنه گسل شمال تهران و همچنین بررسی امتداد و تخمین عمق آن در محدوده شمال غربی شهر تهران از روش ژئوالکتریک استفاده شده است. این عملیات برداشت ژئوالکتریک شامل سونداژ الکتریکی، توموگرافی الکتریکی دو بعدی و قطبش القایی در سه ناحیه بوده است. در مرحله اول تعداد 74 سونداژ الکتریکی به صورت آرایه شلومبرژه توسط تیم عملیات صحرایی برداشت شد. پس از تفسیر مقاطع مقاومت ویژه یک بعدی، عملیات برداشت ژئوالکتریک دو بعدی و قطبش القایی طراحی و اجرا شدند. در مجموع تعداد هفت پروفیل ژئوالکتریک دوبعدی و قطبش القایی با آرایه قطبی-دو قطبی در سه محدوده مورد نظر پیاده سازی شد.
داده های صحرایی برداشت شده با استفاده از نرم افزارهای تخصصی ژئوفیزیکی پردازش و مدل سازی شد. مقاطع ژئوفیزیکی یک بعدی و دو بعدی مقاومت ویژه و همچنین بارپذیری الکتریکی تهیه شدند. براساس نتایج بدست آمده، جانمایی دقیق محل گسل شمال تهران و ناحیه گسیختگی تهران انجام پذیرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Geophysical Investigation of the North Tehran Fault Using Geoelectrical Imaging
Authors
parshin moosavi
Abstract
Investigating the location and orientation of a major fault is crucial in conducting infrastructural development plans for any urban environment. In this research electrical geophysical methods have been utilized to investigate lithological changes in order to delineate the North Tehran Fault system within the northwestern limits of Tehran, and to determine the orientation and depth of the fault. For this purpose, a geophysical survey comprised of 1D and 2D electrical resistivity surveys and Induced Polarization (IP) was designed and conducted in three designated areas. Initially a total of 74 Vertical Electrical Soundings (VES) were performed using the Schlumberger array. Using the resulting sections of the 1D survey and through interpretation of potential anomalies 2D Electrical Resistivity Tomography (ERT) and IP acquisition surveys were designed and carried out. In total 7 IP/Rs acquisition lines with a pole-dipole array were performed in the anomalous zones of the survey.
The acquired IP/Rs field data were processed and modeled utilizing specialized geophysical software and 1D and 2D resistivity sections, as well as 2D chargeability sections were created. Integrated interpretation of the sections resulted in successfully delineating the faults and displacements in areas of interest.
Keywords
North Tehran Fault, Electrical resistivity, Induced polarization, Schlumberger array, Pole-dipole array