بررسی چشمه و پس‌لرزه‌های زمین لرزه 29 فروردین 1400 بندرگناوه با بزرگای 5.9

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1895-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
2دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان زنجان - ایران
3موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
مورخ 29 فروردین 1400 ه.ش در ساعت6:41:50 به وقت جهانی زمین‌لرزه‌ای با بزرگی 5.9 در مقیاس گشتاور به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه در منطقه ساده رانده چین خورده زاگرس در بخش جنوبی فرورفتگی دزفول رخ داد. برای پی‌بردن به گسل مسبب این زمین‌لرزه و تحلیل دقیق‌تر از گسیختگی این زمین‌لرزه، در این مطالعه ما به بررسی چشمه این زمین‌لرزه و نیز پس‌لرزه‌های آن پرداختیم. بدین منظور خوشه‌لرزه‌ای گناوه را با انتخاب ۱۰۰ رخداد با بزرگای بالای 3.5مکان‌یابی کردیم. سپس با استفاده از مدل‌سازی شکل موج‌های ثبت شده در ایستگاه‌های منطقه‌ای، سازوکارهای کانونی زلزله اصلی و ۲۷ پس‌لرزه با بزرگای بالای ۴ آن را محاسبه کردیم. نتایج نشان میدهد که مکانیسم چشمه معکوس با شیب به سمت شمال غربی انطباق خوبی با گسل پیش ژرفای زاگرس و گسل پیشانی کوهستان دارد. عمق مرکزوار زلزله اصلی در حدود ۸ کیلومتر و پس‌لرزه‌های آن مابین ۴ تا ۱۲ کیلومتر هستند.
کلیدواژه ها
 
Title
The 4 April 2021 Mw 5.9 Genaveh earthquake and its aftershocks sequence
Authors
Samineh Sadat Arabi, Mirali Hassanzadeh, Shiva Arvin, Mohammadreza Jamalreyhani
Abstract
At 06:41:50 (GMT), an earthquake Mw 5.9 struck Bushehr province, near the Genaveh. The event occurs in the Zagros Simple Folded Zone (ZSFB) region in the southern part of the Dezful Embayment. To find out the causative fault of this earthquake and investigate the active tectonics of the region and understand the rupture process and geometry of the causative fault plane, we used different seismological methods and studied the sources of this earthquake as well as its aftershocks sequence. We relocate the Genaveh seismic clusters by selecting 200 events with a magnitude above 3. Then, by using waveform modeling of regional stations, the focal mechanisms of the mainshock and 27 aftershocks with a magnitude larger than 4 were calculated. Our results show that, like other ZSFB earthquakes, this one has no surface rupture and the reverse mechanism dipping to the northeast is consistent with the Zagros Foredeep Fault and Zagros Mountain Front Fault. The centroid depth of the mainshock is about 8 km and aftershocks are between 4 to 12 km.
Keywords
Dezful Embayment, Active tectonics, Waveform Modeling, Genaveh, relocation