مقدّمه‌ای بر مورفولوژی و منشأ ساختاری بیرون زدگیهای سنگی زگیلی شکل در فلیش‌های جنوب شرقی ایران (منطقه خاش)

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1904-NIGS
نویسندگان
1کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
2عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
3عضو هیآت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی.
4رئیس مهندسی مکانیک شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران.
چکیده
فلیش های جنوب شرقی ایران دارای ویژگی های ساختاری خاصّی هستند. یکی از مشخّصه های آنها وجود برجستگی های سنگی زگیل مانندی است که در بسیاری از مناطق جنوب شرقی ایران دیده می شوند. ارتفاع آنها از کمتر از یک متر تا ده ها متر نسبت به محیط اطراف متغیّر است. از نظر سنگ شناسی بسیار متنوّع هستند و بیشتر بصورت بلوک های آذرین، آهکی و ماسه سنگی دیده می شوند. محیط تشکیل آنها محیط های تکتونیکی فعّالی است که همزمان با رسوب گذاری تأثیر نموده اند. تفاوت مقاومت بلوک ها و سنگ های میزبان در اثر فرسایش تفریقی باعث نمود برآمدگی ها و برجستگی های حال حاضر شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
An Introduction to morphology and structural origin of warty-like rock protrusions in flysches of southeastern Iran (Khash area)
Authors
BABAK KHERADMAND, BEHNAM RAHIMI, NASSER HAFEZI MOGHADDAS, MAJID MEHRIZI
Abstract
Flysches of southeastern Iran have special structural features. One of the characteristic is the presence of warty-like rock protrusions that can be seen in many southeastern regions of Iran. Their height varies from less than one meter to tens of meters in relation to the surrounding environment. They are very diverse in terms of lithology and igneous, calcareous and sandstone blocks can be seen the most. Their formation environment is active tectonic environments that have been effective at the same time as sedimentation. The difference in resistance of the host blocks and rocks and the effect of differential erosion have caused the current protrusions and protrusions.
Keywords
Structural origin, Flysch, Warty-like, Khash