تخمین سریع پارامترهای چشمه لرزه‌ای با استفاده از نمونه برداری فشرده

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1971-NIGS
نویسندگان
فیزیک زمین - موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
تخمین مکان چشمه لرزه‌ای یک مساله وارون سازی ژئوفیزیکی است که با روش‌ها و الگوریتم‌های مختلفی انجام می شود. در این تحقیق از روش نمونه برداری فشرده استفاده شده است. با ساختن نمونه های جدید می‌توان سیگنال اصلی را بازسازی نموده و حجم محاسبات را به مراتب کاهش داد. نمونه‌ها ترکیبات خطی از اطلاعات سیگنال هستند و فاکتورهای وزن دهی در این ترکیبات اعداد تصادفی هستند که به سیگنال وابسته نبوده و به این دلیل به نمونه های غیر تطبیقی معروف هستند. در این روش بازیابی مکان چشمه با استفاده از تانسور گشتاور لرزه‌ای و تخمین سیگنال تحت یک دیکشنری تنک کننده که در اینجا توابع گرین هستند انجام می شود. نمونه برداری با روش جستجوی شبکه ای و بر مبنای دیکشنری(کاتالوگ) توابع گرین دنبال می شود و سپس بر پایه کاتلوگ‌های فشرده پارامترهای چشمه بازیابی می‌گردد. شبیه سازی، تولید داده مصنوعی و مدل سازی توابع گرین از روش (بوچون،1989) و کد‌های مورد نیاز تحت نرم افزار متلب نوشته شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Fast estimation of seismic source parameters using compressed sensing
Authors
mohsen mirzaee valdi
Abstract
seismic source estimation is an inverse geophysical problem which is done by different methods and algorithms. in this study, compressed sensing method has been used. by making new samples, the original signal can be reconstructed and the volume of computation is reduced. Examples are linear combinations of signal data and weighting factors in these combinations are random numbers which do not depend on the signal. in this method, the recovery of the source location using the seismic moment tensor and the estimation of the signal under a sparse dictionary that are green's functions is performed. sampling is followed by network search method based on dictionary functions and then it is retrieved on the basis of compressed parameters. it is done using a network of geophones and seismometers is important in various fields of geophysical, such as seismology, hydraulic cracks and the study of volcanoes .simulation, artificial data production and modeling of green functions are written from the method (Bouchon,1989 ) and codes required under matlab software.
Keywords
compression, seismic monitoring, seismic moment tensor, catalogoue, niquist, green functions