بررسی پیش نشانگر های زلزله در فضا

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 1984-NIGS
نویسندگان
دانشگاه علوم تحقیقات
چکیده
در حدود 50 سال می باشد که مشاهدات زیادی در فضای سیگنال های بدست امده از طریق زلزله ، اندازه گیری و احتمالی پیش لرزه گزارش شده است. پارامترهای شناسایی شده از اجزای میدان الکترومغناطیسی (در یک باند فرکانس بزرگ) تا پارامترهای پلاسما متغیر است. از تشخیص ذرات تا ناهنجاری های حرارتی وماموریتهای ماهواره دیمتر(DEMETER)، تجزیه و تحلیل ها بر روی مجموعه داده های جمع آوری شده توسط ماهواره های غیر اختصاصی انجام شده است.
حتی فراتر از نتایج به‌ دست‌ آمده، مأموریت دیمتر DEMETER) ) نقطه عطفی برای تحقیقات فضایی پدیده‌های مرتبط با لرزه بوده است که با توجه به ابزارها، استراتژی رصدی و عدم قطعیت اندازه‌گیری، مبنایی را برای مأموریت‌های بعدی ترسیم می‌کند. امروزه، ماهواره CSES-01 توسعه یافته با همکاری چین و ایتالیا با مشارکت مؤسسات اتریشی نشان دهنده ماموریت پیشرفته ای برای بررسی محیط الکترومغناطیسی نزدیک به زمین با هدف گسترش مشاهده پیش نشانگرهای زلزله برای زمان های طولانی است. با در نظر گرفتن اینکه CSES-01 اولین برنامه از چندین ماهواره کوچک LEO است که دومین آن در سال 2023 با همان ابزار و مدار CSES-01، و با چند تغییر، پرتاب خواهد شد.
این مقاله بررسی کوتاهی از مشاهدات مبتنی در فضا ،از پیش نشانگرهای لرزه ای شامل مطالعات اولیه تا مطالعات اخیر را ارائه می‌نماید و به بررسی نتایج، فرضیه‌ها و روندها در این زمینه تحقیقاتی می‌پردازد.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigation of earthquake precursors in space
Authors
saeid shahshahani
Abstract
It has been about 50 years that many observations have been reported in the space of signals obtained through earthquakes, measurements and possible aftershocks. The detected parameters vary from the components of the electromagnetic field (in a large frequency band) to the plasma parameters. From particle detection to thermal anomalies and DEMETER missions, analyzes have been performed on data sets collected by non-specific satellites.
Even beyond the results obtained, the DEMETER mission has been a turning point in the spatial investigation of seismic phenomena, laying the groundwork for subsequent missions in terms of tools, observational strategy, and measurement uncertainty. Today, the CSES-01 satellite, developed in collaboration with China and Italy in partnership with Austrian institutions, represents an advanced mission to study the near-Earth electromagnetic environment with the aim of extending the observation of earthquake precursors for long periods of time. Considering that CSES-01 is the first application of several small LEO satellites, the second one will be launched in 2023 with the same CSES-01 instrument and orbit, and with a few changes.
This paper provides a brief overview of space-based observations, from seismic precursors including preliminary studies to recent studies, and examines the results, hypotheses, and trends in this field of research.
Keywords
Keywords: Earthquake Foreshadower, Trapped Particles, Space Climate, Gravitational DEMETER, CSES