تاثیر شکاف هیدرولیکی در شکل گیری زمین لرزه القایی

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2002-NIGS
نویسندگان
فیزیک زمین - موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران
چکیده
شکاف هیدرولیکی و تزریق مایع در آن می‌تواند باعث فعالیت‌های لرزه‌ای شود. مایع تحت فشار خاصی در شکاف‌ تزریق می‌شود و سپس در ساختارهای سنگ نفوذ کرده که خود باعث شکل گیری شکاف‌های دیگری می‌شوند، محیط تحت تاثیر قرار گرفته و به طور بالقوه باعث رویدادهای خرد لرزه‌ای می‌شود که در ایستگاه‌ها و گیرنده‌های نزدیک ثبت می‌شود. ارتباط کیفی میان حجم سیال تزریق شده و نرخ فعالیت لرزه‌ای در بازه های زمانی مختلف روش مناسبی برای تشخیص احتمال و امکان زمین لرزه‌های القایی در اختیار ما می‌گذارد. این تشخیص می‌تواند در مبحث پیش بینی زلزله ها نیز بکار آیدکه ارتباط بسیار نزدیکی با صنعت، طرح های ملی و زیرساخت‌ها دارد. در این مقاله تاثیر و ارتباط شکاف هیدرولیکی بر فعالیت لرزه‌ای محیط و وقوع زلزله با روش ریاضی کرولیشن بررسی شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Impact of hydraulic fracture in the formation of an indused earthquake
Authors
mohsen mirzaee valdi
Abstract
hydraulic fracture and fluid injection can cause seismic activity. the fluid is injected under certain pressure in the pit and then penetrates to rock structures that lead to other gaps, the environment has been affected and potentially causes seismic events that are registered by stations and nearby receivers. the qualitative correlation between the fluid volume injected and the seismic activity rate at different time ranges gives us the appropriate method for detecting the probability and possibility of inductive earthquakes. this diagnosis can be used in prediction of earthquakes as well as related to industry, national projects and infrastructure. in this paper the effect of hydraulic fracture on seismic activity and induced earthquake occurrence is investigated by correlation mathematical method.
Keywords
seismic activity, Hydraulic fracture, fluid injection, receivers, indused earthquake, prediction of earthquake, Correlation