تعیین محل و شبیه سازی صفحه گسل زلزله سفید سنگ فریمان در متلب

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2050-NIGS
نویسندگان
1دانشجو پژوهشگاه زلزله شناسی
2عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3Seismology (IIEES) 19395/3913,Tehran, Iran
4Azad university of sari
چکیده
در این تحقیق ویژگیهای زمین لرزه 16 فروردین 1396 سفید سنگ فریمان بابزرگای گشتاوری 6.1 و عمق تخمینی 14 کیلومتر بحث وبررسی شده است. تعیین محل و بزرگای این زمین لرزه دردونرم افزار سایزن و متلب صورت گرفته است. که درسایزن مقدار بزرگای محلی 5.5 و بزرگای سطحی 6.1 و مقدار عمق 15 کیلومتر برآورد شده است . مقدار عمق تخمینی برای چشمه در متلب ودرتکراربیستم ، 13.39 کیلومتر برآورد شده است . بعلت فراوانی ایستگاههای لرزه نگاری در شمال شرق کشور موقعیت های گزارش شده برای رویداد اصلی و پس لرزه ها از دقت مطلوبی برخوردارند. همچنین فرآیند تبدیل مختصات طول و عرض جغرافیایی به UTM و رقومی کردن داده ها نیزدر اکسل انجام شده است.
دراین تحقیق برای بهینه سازی حل صفحه گسل و مکانیزم کانونی از الگوریتم حداقل مجموع مربعات خطا (LSSE) استفاده شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Determining the location and simulation of the Sefid Sangh Freeman earthquake fault plane in MATLAB
Authors
ALI Nasrollahnejad, Gholam Javan Doloei, Mostafa Allameh Zadeh, javad kohandel
Abstract
In this research, the characteristics of the Sefid Seng Freeman earthquake on April 16, 2016, with a magnitude of 6.1 and an estimated depth of 14 km, have been discussed and analyzed.GF The location and magnitude of this earthquake have been determined using Siesan and MATLAB software. that in Saizen, the value of the local magnitude is 5.5 and the surface magnitude is 6.1 and the depth value is estimated to be 15 km, and the estimated depth value for the spring in MATLAB and the fourth iteration is estimated to be 13.39 km.
the estimated depth value for the source in MATLAB and the fourth repetition is estimated to be 13.39 km. Due to the abundance of seismic stations in the northeast of the country, the reported positions for the main event and aftershocks have good accuracy. Also, the process of converting latitude and longitude coordinates to UTM and digitizing the data has also been done in Excel.
In this research, the least sum square error (LSSE) algorithm has been used to optimize the solution of the fault plane and the focal mechanism.
Keywords
Torque magnitude, Sizen software, Aftershocks, data digitization, minimum error sum of squares algorithm