شناسایی ساختار‌های زمین شناسی با استفاده از تحلیل تانسور امپدانس و وارون سازی دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک در منطقه سبلان

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
عنوان دوره: بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 2056-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی اصفهان
2دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
3گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
4دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده
این مطالعه با استفاده از داده های مگنتوتلوریک برداشت شده از محدوده ژئوترمال سبلان، ارتباط بین کشیدگی دیاگرام های امپدانس و گسل های محدوده مورد مطالعه را مورد بررسی قرار داده است. بررسی دیاگرام‌های امپدانس در سه فرکانس مختلف نشان داد که در فرکانس های بیشتر از یک هرتز، زمین رفتاری نزدیک به حالت یک بعدی دارد و کشیدگی دیاگرام های امپدانس عموما نسبت به گسل های مشاهده شده در سطح عمود است. در حالی که در فرکانس های کمتر از یک هرتز، زمین دارای بعد یافتگی دو بعدی یا سه بعدی بوده و کشیدگی دیاگرام ها عمود در جهت شمالی جنوبی در راستای گسل های کششی محدوده سبلان است. همچنین یک وارون سازی دوبعدی با استفاده از روش گرادیان مزدوج غیر خطی انجام شد. مقایسه ای بین مدل مقاومت ویژه تخمین زده شده و گزارش های زمین شناسی نشان داد که دو گسل مشاهده شده در مدل مقاومت ویژه، با گسل های مشاهده شده در سطح زمین انطباق دارند. مقاومت ویژه الکتریکی در فضای بین دو گسل یاد شده، نسبت به اطراف کاهش قابل توجهی نشان می دهد. در نتیجه امکان دارد که که آن گسل ها، نقش تغذیه مخزن ژئوترمال را بر عهده دارند. همچنین محدوده ای با مقاومت ویژه نسبتا کم به طور پیوسته در اعماق 500 تا 2000 متری مدل مقاومت ویژه گسترش یافته است. این محدوده بر سازند واله زیر و محدوده عمق ژئوترمال در گزارش های مربوط به چاه های موجود در محدوده سبلان انطباق دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Identification of geological structures via impedance tensor analysis and two-dimensional inversion of magnetotelluric data in Sabalan region
Authors
Fatemeh Firoozi, Abolghasem Kamkar-Rouhani, Sayyed Mohammad Abtahi Forooshani, Younes Ghasemipour
Abstract
Using the magnetotelluric data surveyed in the Sabalan geothermal area, this study investigated the relationship between the extension of the impedance diagrams and the faults of the study area. Comparing the impedance diagrams at three different frequencies showed that at frequencies higher than 1 Hz, the earth's behavior is close to a one-dimensional media, and the elongation of the impedance diagrams is generally perpendicular to the faults observed on the surface. While at frequencies less than 1 Hz, the earth shows two-dimensional or three-dimensional behavior, and the extension of the diagrams is parallel to the north-south direction along the tensile faults of the Sablan range. Also, a two-dimensional inversion via a non-linear conjugate gradient method is implemented. A comparison between the estimated resistivity model and geological reports showed that the two observed faults in the resistivity model coincide with the faults observed on the earth's surface. Compared with the surrounding rocks, Resistivity significantly decreases between these faults. Therefore, perhaps these faults are feeding the geothermal reservoir. Besides, a relatively low resistivity zone extends between depths 500 to 2000 meters of the resistivity model. The zone coincides with the Valehzir Formation and the geothermal depth range in the reports of the wells in the Sablan area.
Keywords
2-D inversion, Magnetotelluric data, Impedance diagrams, Sabalan Geothermal, Valehzir formation