یش بینی زلزله به روش گمانه ای

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2058-NIGS
نویسندگان
دانشگاه پیام نور خوی
چکیده
اینجانب طی سالها تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدم که علم زلزله شناسی، علمی متفاوتر از آن علمی است که ما در کتب های دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی خوانده و یا می خوانیم. وامکان پیش بینی نشدن زلزله نیز تا این زمان نیز مصداق سخن اینجانب می باشد.
پس اگر ما تعریف جامع و درستی از زلزله ارائه دهیم آن وقت شاهد پیش بینی زلزله خواهیم بود.
البته در این مقاله من "فقط به پیش بینی زلزله" خواهم پرداخت .
با توجه به اینکه اکثر اندیشمندان علم زلزله شناسی بر این متعقدند که در حال حاضر نمی توان زلزله را پیش بینی کرد و سالها زمان خواهد برد تا بشر بتواند زلزله را پیش بینی کند. و روی خیلی از پیش نگرهای هم کار شده است که در پیش بینی زلزله ناموفق بودند.
ولی به نظر اینجانب زلزله مثل سایر پدیده های طبیعی "قابل پیش بینی" است مشروط بر اینکه "تعریف جدیدی از زلزله" ارائه دهیم. به عنوان مثال یکی از پیش نشانگر های مطالعاتی اینجانب وقوع زلزله کرمانشاه را از یک هفته قبل ویک پیش نشانگر دیگرم از یک روز قبل، وقوع زلزله را به خوبی هشدار دادند.
روشی که در این مقاله برای پیش بینی زلزله ارائه خواهم داد "روش گمانه ای " می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Earthquake prediction by borehole method
Authors
vahid mahdavi nia
Abstract
Through years of research and research, I came to the conclusion that the science of seismology is a different science than the science that we read in academic or non-academic books. And the possibility of not predicting the earthquake is also an example of my words.
So, if we provide a comprehensive and correct definition of earthquake, then we will witness earthquake prediction.
Of course, in this article I will "only deal with earthquake prediction".
Considering that most of the scholars of seismology are of the opinion that earthquakes cannot be predicted at the moment and it will take many years for mankind to be able to predict earthquakes. And it has been worked on many forecasters who were unsuccessful in predicting the earthquake.
But in my opinion, earthquakes are "predictable" like other natural phenomena, provided that we present a "new definition of earthquakes". For example, one of my study predictors predicted the occurrence of the Kermanshah earthquake a week ago, and my other predictor predicted the occurrence of an earthquake well a day ago.
The method that I will present in this article for earthquake prediction is the "hypothetical method".
Keywords
earthquake prediction, borehole, Mother borehole, test pond, tower, sensor