دیاژنز و ژئوشیمی بخش زیرین و میانی سازند الیکا در غرب جلفا

پذیرفته شده برای پوستر XML
کد مقاله : 2070-NIGS
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی تبریز،تبریز، ایران
2کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه پیام نور خوی
3کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، دانشگاه آزادتبریز
چکیده
رخنمون سنگ های رسوبی تریاس در غرب جلفا 855 متر ضخامت دارد. این واحدهای رسوبی از سنگ آهک همراه با مارن و میان لایه های شیلی ، دولومیت های نازک لایه تا ضخیم لایه و کنگلومرایی پلی میکتیک تشکیل یافته اند. مرز بالایی با نهشته های کنگلومرایی قرمز رنگ میوسن ناپیوستگی زاویه دار، مرز زیرین این بخش از سازند الیکا با سازند علی باشی و مرز بالایی آن با الیکا بالایی همجوار است. بخش زیرین الیکا اغلب لیتولوژی آهکی که دارای دولومیت و سه توده نفوذی است ولی الیکای بالایی اغلب دولومیتی و در منطقه صعب العبور است. شواهد پتروگرافی و داده های عنصری نشان می دهد که این سازند دارای کانی شناسی اولیه آراگونیتی بوده است. ترسیم تغییرات نسبت عناصر اصلی و فرعی نشان می دهد که سنگ آهک های الیکا تحت تاثیر دیاژنز تدفینی زیستی در یک سیستم بسته تا نیمه بسته دیاژنتیکی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
 
Title
Diagenesis and geochemistry of the lower and middle part of the Elika formation in the west of Jolfa
Authors
Jameela Akbarnejad, habibeh alizadeh, saeedeh kousehli
Abstract
The outcrop of Triassic sedimentary rocks in the west of Jolfa is 855 meters thick. These sedimentary units are composed of limestone with marl and shale interlayers, thin-layered to thick-layered dolomites and polymictic conglomerate. The upper border with the Miocene red conglomerate deposits of angular discontinuity, the lower border of this part of Elika Formation is adjacent to Alibashi Formation and its upper border is adjacent to Upper Elika. The lower part of Elika is mostly calcareous lithology which has dolomite and three intrusive masses, but the upper part of Elika is mostly dolomitic and in the inaccessible area. Petrographic evidence and elemental data indicate that this formation had an early aragonitic mineralogy. Plotting the changes in the ratio of major and minor elements shows that Elica limestones have been affected by biological burial diagenesis in a closed to semi-closed diagenetic system.
Keywords
Jolfa, Elika Formation, Conglomerate deposits, Diagenesis, Dolomite