طراحی استریو میکروسکوپ سه بعدی هایپر اسپکترال جهت تجزیه و تحلیل سیستماتیک رسوبات

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2086-NIGS
نویسندگان
1گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
2دانش آموخته دانشگاه شریف
چکیده
این میکروسکوپ بر اساس آینده پژوهی نیاز های آینده علوم جغرافیایی و علوم محیطی طراحی شده است. با توجه به مشکلاتی که طوفان های گرد وغبار در سال های اخیر برای کشور ایجاد کرده است اولین هدف بزرگنمایی سه بعدی 100 تا 120 برابر بوده است.
دومین هدف از ساخت این میکروسکوپ با توجه به افزایش استفاده از نرم افزار های پردازش ذرات، افزایش رزولوشن تصاویر استخراجی از میکروسکوپ است. در حالت عادی رزولوشن اکثر میکروسکوپ مورد استفاده حدود 5 مگاپیکسل است. که البته به مرور زمان در میکروسکوپ های ضعیف تر از این عدد اسمی است و رزولوشن واقعی بسیار کمتر از این عدد می باشد. اما در این میکروسکوپ با افزایش کیفیت لنز ها این عدد تا 24 مگا پیکسل واقعی رسیده است. که استفاده از این نرم افزار ها را تا به خصوص در ذرات گرد و غبار یا هاگ و گرده گیاهان بسیار دقیق تر می کند.
یکی دیگر از مزایای افزایش رزولوشن بهبود بزرگنمایی دیجیتال است. به این صورت که عکس های دیجیتال گرفته شده از این میکروسکوپ ها وضوح بهتری دارند و در صورت افزایش بزرگنمایی خصوصیات و جزئیات بیشتری از مورد نمایش داده شده را نمایان می کنند. در حالتی که به راحتی حتی با عکس های گرفته شده با استفاده از یک دوربین موبایل معمولی می توان جزئیات را به خوبی مشاهده کرد.
هرچند تارگت اولیه برای بزرگنمایی در این دستگاه 100 تا 120 برابر بوده است ولی با استفاده از لنز های مختلف این عدد به 400 هم رسانده شده است. ولی کاهش وضوح تصویر ما را بر آن داشت که این عدد را به 230 X کاهش دهیم که البته برای میکروسکوپ های دید سه بعدی عدد بسیار قابل توجهی است.
کلیدواژه ها
 
Title
Designing a 3D hyperspectral stereo microscope for the systematic analysis of sediments
Authors
Shirin Mohammadkhan, MOhammad Adibi
Abstract
This microscope is designed based on the future research of the future needs of geographic sciences and environmental sciences. Considering the problems that dust storms have created for the country in recent years, the first goal of 3D magnification was 100 to 120 times.
The second purpose of building this microscope is to increase the resolution of images extracted from the microscope due to the increase in the use of particle processing software. Normally, the resolution of most used microscopes is around 5 megapixels. which, of course, over time in microscopes is weaker than this nominal number and the real resolution is much lower than this number. But in this microscope, with the increase in the quality of the lenses, this number has reached 24 mega pixels. which makes the use of these software more accurate, especially in dust particles or plant spores and pollen.
Another benefit of increased resolution is improved digital zoom. In this way, the digital photos taken from these microscopes have better resolution, and if the magnification is increased, they show more characteristics and details of the displayed item. In a state where you can easily see the details even with photos taken using a normal mobile camera.
Although the initial target for magnification in this device was 100 to 120 times, but with the use of different lenses, this number has been increased to 400. But the decrease in image resolution led us to reduce this number to 230 X, which, of course, is a very significant number for 3D vision microscopes.
Keywords
Stereo microscope, 3D vision, Geography, Wind deposits, Falling dust, Hyperspectral