بررسی ساختار سرعتی پوسته فرورانش مکران

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2102-NIGS
نویسندگان
1دانشکده علوم زمین- دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
2دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
چکیده
فرورانش مکران به عرض تقریبی ۱۰۰۰ کیلومتر از تنگه‌ی هرمز در غرب شروع و تا ساحل سومانیا در پاکستان امتداد دارد. این پهنه در اثر فرورانش فعال صفحه‌ی اقیانوس عربی به زیر جنوب شرقی فلات ایران تشکیل شده است. مشخصه‌ی منحصر به فرد این فرورانش منشور برافزایشی با وسعت بالا و رسوبات ضخیم در این ناحیه است. با این وجود، ساختار سرعتی پوسته و بویژه ساختار سرعتی رسوبات در این منطقه به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق ما با استفاده از وارون‌سازی توأم توابع گیرنده و قطبش ظاهری این توابع، یک مدل سرعت برشی تا عمق 40 کیلومتری در این ناحیه ارائه کرده‌ایم. نتایج ما بیانگر وجود یک آنومالی پرسرعت با شیب رو به شمال در بخش ساحلی مکران است که تا 150 کیلومتری شمال چابهار با شیب به سمت شمال ادامه دارد. این آنومالی احتمالاً مربوط به پوسته‌ی اقیانوسی است. علاوه بر این آنومالی، آنومالی‌های کم سرعت مشاهده شده در ساحل و زیر فروافتادگی جازموریان بیانگر وجود رسوبات در این نواحی هستند. مدل سرعتی ارائه شده همچنین بیانگر تفاوت ساختاری کمربند آتشفشانی با فروافتادگی جازموریان است.
کلیدواژه ها
 
Title
Crustal structures under the Makran Subduction Zone
Authors
Mohammad Veisi, Khalil Motaghi
Abstract
Makran subduction zone which extended ~1000 km from strait of Hormoz to in the west to Sonmiani Bay near Karachi is the result of the subduction of Arabian oceanic plate beneath the SE of Iranian Plateau. This subduction recognized by its extensively large accretionary prism and thick sediment beneath this area. Nevertheless, the velocity structures of the crust and sediments in this zone is poorly constrained. We estimate the shear wave velocity structures of the crust (down to 40 km) of this area by using joint inversion of Receiver function and apparent RF polarization. We resolve a north-dipping high velocity anomaly beneath the on-shore part of Makran that extended to the 150 km North of Chabahar. We interpretated this high velocity anomaly as the evidence of Oceanic crust in the on-shore section of the Makran. Furthermore, our result indicates the presence of two low-velocity anomaly beneath the Chabahar and Jazmurian Depression. These low-velocity anomaly representing the thick sediment beneath these two regions. Our velocity model also, illustrate the difference of the Jazmurian depression and subduction’s magmatic arc structures.
Keywords
Makran subduction- Joint inversion- Crustal velocity structures- Receiver Function- RF polarization- Arabian oceanic plate