بررسی عملکرد تانسور شیفت فرکانس مختلط در جذب بازتاب های مصنوعی ناخواسته از کرانه های مدل در شبیه سازی انتشار امواج کشسان

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2105-NIGS
نویسندگان
1کارشناس اکتشاف، انرژی دانا
2موسسه ژئوفیزک دانشگاه تهران
3ژئوفیزیست ارشد، کوکولینک، دانشگاه سئول
چکیده
روش PML مرسوم در مدل های با ابعاد مستطیل شکل که طول آن ها زیاد باشد، عملکرد مناسبی در جذب امواجی که با زوایای خراشان (نزدیک به 90 درجه) به دیوار های مدل برخورد میکردند ندارد. همچنین از دیگر ایراداتی که به روش PML مرسوم وارد است جداسازی غیرفیزیکی متغیرها و عدم توانایی در تضعیف امواج فرکانس پایین می باشد. به منظور رفع این ایرادات روش‌ همامیخت بازگشتی با استفاده از فاکتور میرایی با شیفت فرکانس مختلط روی مدل الاستیک همگن و همسانگرد اعمال و بررسی شد و نتایج حاصل از پیاده‌سازی‌ها با هم مقایسه شدند. این روش عملکرد بهتری در جذب بازتاب های مصنوعی ناخواسته از مرزهای مدل محاسباتی دارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Performance Evaluation of CFS stretching tensor to eliminate spurious reflections from the boundaries of the model to Simulate Elastic Wave Propagation
Authors
erfan Bahanesteh, Maryam Bayat, Navid Amini
Abstract
The conventional PML method performance is not very well in elongated rectangular models. In addition, it is not working well for the low frequency waves. Additionally, conventional PML adopts a nonphysical splitting of the wave field components and equations, leading to two different sets of equations for the interior domain and the PML layer, which implementing of it into an existing numerical modeling code is not straight forward. To circumvent these problems, CPML method with complex frequency shifted stretching tensor has been implemented on an isotropic and homogeneous elastic model and the numerical results were compared with each other. Numerical results of implementing PML methods on an isotropic and homogeneous model with evanescent waves shows that the CPML based on the complex frequency shifted stretching tensor can improve the performance of the absorbing boundary layer considerably.
Keywords
CFS-CPML, CPML, Elastic wave, Finite Difference, Modelling, Time Domain