مطالعه فیزیکی هواویزهای موجود در گرد و غبار دشت میبد – یزد با دستگاه شمارنده آبشاری ذرات

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2108-NIGS
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی
چکیده
داشتن اطلاعات کافی در مورد اندازه ذرات گرد و غبار و ترکیب اندازه ذرات دارای اهمیت
ویژه‌ای است. اندازه ذرات گرد و غبار اطلاعاتی در مورد شیوه انتقال ذرات و همچنین منشأ تولید آن
در اختیار قرار میدهد. یکی از بهترین راه‌ها جهت دستیابی به اندازه و غلظت ذرات گرد و غبار در مناطق
مختلف، استفاده از دستگاه‌های شمارنده ذرات است.. این نوع دستگاهها با توجه به داشتن فیلترهایی
با قطر روزنه‌های مشخص، ذرات با اندازه‌های مختلف را جداسازی و در نهایت میزان غلظت ذرات
با اندازه‌های متفاوت را در نمونه هوای منطقه مشخص می‌سازند.در این پژوهش کاربردی با هدف
شناخت ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی هواویزهای معلق شده در هنگاه توفان گرد و غبار در
منطقه میبد در استان یزد، از دو روش بررسی آزمایشگاهی و داده‌های ایستگاهی استفاده شد
و عناصر غالب در گرد و غبار مشخص شدند.
کلیدواژه ها
 
Title
Physical Study Of Aerosols inside the dust storm In Meybod-Yazd Plateau with Cascade Impactor
Authors
Taherah Khalili Meybody
Abstract
Abstract
Having enough information about dust particle size and particle size composition is important
It is special. The size of the dust particles provides information about the mode of transport of the particles as well as the origin of its production
provides One of the best ways to obtain the size and concentration of dust particles in areas
Different is the use of particle counter devices. These types of devices due to having filters
With the diameter of specific apertures, separate the particles of different sizes and finally the concentration of the particles
with different sizes are identified in the air sample of the region. In this applied research with the
purpose understanding the physical and chemical characteristics of airborne particles during dust storms
Meybod region in Yazd province, two methods of laboratory investigation and station data were
Used and the dominant elements in the dust were identified.
Keywords
Cascade Impactor, aerosols, PM2/5, PM10, dust storm, Atomic spectroscopy