مروری بر روش های اکتشاف ژئوفیزیکی معادن عمیق

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2116-NIGS
نویسندگان
1زمین شناسی ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه خوارزمی
2گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی
چکیده
افزایش عرضه جهانی مواد معدنی برای برآوردن نیازها و انتظارات جمعیت جهان که به سرعت در حال افزایش است ضروری است و این به معنی نیاز بیشتر برای استخراج مواد معدنی است. از سوی دیگر اتمام ذخایر معدنی معادن با عمق کم تا متوسط تامین مواد معدنی مورد نیاز را با مشکل مواجه ساخته است و اکتشاف مواد معدنی اقتصادی سال به سال سخت تر می شود ، زیرا منابع اکتشاف نشده بیشتر از همیشه در مناطق دورافتاده‌تری هستند و منابع معدنی آینده در دهه‌های اخیر عمیق‌تر می‌شوند. از این رو ظهور روش ها و فناوری های پیشرفته برای نقشه برداری از بخش های عمیق تر زمین با دقت و تفکیک فضایی بالاتر در صنعت اکتشاف مورد توجه بسیار قرار دارد. در این مقاله سعی شده است که سه روش جدید اکتشافی ژئوفیزیکی اشاره شود. روش مگنتوتلوریک فرکانس صوتی منبع کنترل شده (CSAMT) ، قطبش ناشی از میدان طبیعی (NFIP) و روش لرزه ای غیر فعال به همراه دو مطالعه موردی از برنامه CSAMT برای ذخایر سنگ سرب-روی Eagles-Nest (Pb-Zn) در Jianshui، چین و یک مثال میدانی از روش قطبش ناشی از میدان طبیعی (NFIP) بر روی یک هدف شناخته شده قطبش القایی عمیق (IP) که در 10 کیلومتری شرق منطقه سافورد آریزونا انجام شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
A review of geophysical exploration methods of deep mines
Authors
Ali Amini, Ali Misaqhi
Abstract
Increasing the global supply of minerals is necessary to meet the needs and expectation s of the world`s population ,that is increasing rapidly ,and it means more demand is for mineral extraction .On the other hand ,the depletion of mineral reserves in mines with shallow to medium depth has made it difficult to supply the required minerals,and the exploration of economic minerals is becoming more difficult year by year ,because the unexplored resources are more than ever in more remote areas and future mineral are going to deepening in recent decade.Therefore,the emergence of advanced methods and technologies for mapping the deeper parts of the earth with higher accuracy and spatial resolution has received a lot of attention in the exploration industry. In this article,three new geophysical exploration methods are mentioned. Controlled source audio-frequency magnetotellurics (CSAMT), Natural field induced polarization (NFIP) and Passive seismic with two case studies from the CSAMT program for the Eagles-Nest (Pb-Zn) lead-zinc ore deposit in Jianshui, China and a field example of the Natural Field Induced Polarization (NFIP) method on a known deep induced polarization target ( IP) which was conducted 10 km east of the Safford area of Arizona.
Keywords
Deep Mines, Controlled source audio-frequency magnetotellurics (CSAMT), Natural field induced polarization (NFIP), passive seismic