واکاوی الگوهای همدیدی بارش سنگین 21 دی 1382 در یاسوج

پذیرفته شده برای پوستر
کد مقاله : 2122-NIGS
نویسندگان
استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
بیشینه بارش های 24 ساعته به عنوان یکی از شاخص های حدی بارش شناخته می شود که خسارت های بسیار شدیدی را ایجاد می کند. برای انتخاب روز نمونه جهت شدیدترین بارش در ایستگاه همدید یاسوج داده های بارش روزانه در طی سال های 1986 تا 2020 از سازمان هواشناسی اخذ گردید. روز 21 دی 1382 برابر با 11 ژانویه 2004 با بیشینه بارش 135 میلیمتر جهت بررسی همدید و شناسایی الگوهای گردشی انتخاب گردید. بررسی الگوها نشان داد ادغام کم فشار گستره آفریقا که از سمت سودان به شبه جزیره عربستان و ایران راه یافته بود با کم فشار قبرس و استقرار رودباد گسترده بر فراز جو منطقه به همراه قرار گیری در نیمه راست ناوه بادهای غربی منجر به شکل گیری این بارش حدی شده است. رطوبت مورد نیاز توسط وزش ساعتگرد زبانه پرفشار بر روی دریای عرب و خلیج فارس به منطقه منتقل شده است.
کلیدواژه ها
 
Title
Investigating synoptic patterns of extreme precipitation on January 11, 2004 in Yasuj
Authors
Ashraf Asadi
Abstract
The maximum rainfall of 24 hours is known as one of the extreme indicators of rainfall that causes severe damages. In order to select the sample day for the heaviest rainfall at synoptic Yasuj station, daily rainfall data during the years 1986 to 2020 were obtained from the Meteorological Organization. Day 11th January 2004, with a maximum rainfall of 135 mm, was selected to investigate synoptic and identify circulation patterns. Examining the patterns showed that the integration of low pressure in the area of Africa, which had made its way from Sudan to the Arabian Peninsula and Iran, with the low pressure in Cyprus and the establishment of a wide front over the atmosphere of the region, along with being located in the right half of the western winds, led to the formation of this rain. It has become a limit. The required humidity has been transferred to the region by the high-pressure branch over the Arabian Sea and the Persian Gulf.
Keywords
trough, Jetstream, Circulation patterns, Cyprus low pressure, Yasuj