پیشرفت های جدید در تحقیقات ژئوفیزیک و ژئوتکنیکی در محیط آب عمیق

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2129-NIGS
نویسندگان
شرکت ملی نفت ایران
چکیده
فعالیت‌های آب‌های عمیق مانند حفاری و تولید نزدیک به 50 سال است که ادامه دارد و کمک زیادی به صنعتی‌سازی کرده است. با توجه به افزایش تقاضا برای انرژی، همراه با تجدید ساختار عرضه انرژی که توسط تلاش‌ها برای دستیابی به اقتصاد کم کربن کاتالیز می‌شود، مخزن عمیق بستر دریا نقش مهمی در رسیدگی به مشکلات مربوط به انرژی و منابع در آینده ایفا خواهد کرد. یک گردش کار ارزیابی خطر زمین ارائه شده است که استفاده از داده های بازتاب لرزه ای سه بعدی را برای افزایش ایمنی و موفقیت حفاری علمی و منطقی دریایی به حداکثر می رساند. با این حال، استخراج از بستر عمیق دریا در مرحله اکتشافی باقی می‌ماند، با چالش‌های زیادی که توسط فشار بالا، دمای پایین و محیط‌های پیچیده زمین‌شناسی و هیدرودینامیکی در ساختارهای هیدروکربنی اعماق دریا ارائه می‌شود. اهمیت مطالعات ژئوفیزیکی یکپارچه برای تعریف حوزه های تحقیقاتی برجسته شده است. استفاده از داده ها برای طراحی پی سازه های توسعه سطحی و زیردریایی و چاه های اکتشافی و تولیدی بررسی می شود. در نهایت، این مقاله برخی از نتایج کلیدی و دیدگاه‌های آینده را برای ارائه مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک و عملیات در آب‌های عمیق ارائه می‌کند.
کلیدواژه ها
 
Title
New advances in Geophysics and Geotechnical investigations in Deepwater environment
Authors
majid sajadian
Abstract
Deepwater activities such as drilling and production have been ongoing for nearly 50 years, making great contributions to industrialization. Given the increasing demand for energy, along with the restructuring of the energy supply catalyzed by efforts to achieve a low-carbon economy, deep seabed reservoir will play an important role in addressing energy- and resource-related problems in the future. A geohazard assessment workflow is presented that maximizes the use of 3D seismic reflection data to enhance the safety and success of offshore scientific & logical drilling. However, deep seabed mining remains in the exploratory stage, with many challenges presented by the high-pressure, low temperature, and complex geologic and hydrodynamic environments in deep-sea hydrocarbon structures. The importance of integrated geophysical studies for defining investigation scopes is highlighted. The use of the data for the design of surface and subsea development structure foundations and exploration and production wells is reviewed. Finally, this paper gives some key conclusions and future perspectives to provide Geophysics and Geotechnical studies and deep-water operations.
Keywords
Geophysics and Geotechnical studies, deep-water operations