آنالیز سرعت روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل

عنوان دوره: ششمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت
کد مقاله : 2146-NIGS
نویسندگان
دانشگاه
چکیده
تحلیل سرعت شامل جستجو برای مقادیر شباهت، به ازای سرعت‌ها و زمان‌هایی که در یک بازه دلخواه قرار دارند می‌باشد. در روش معمول از یک عملگر نقطه میانی مشترک جهت تحلیل سرعت استفاده می‌شود. عملگر برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل که بسط داده شده عملگر نقطه میانی مشترک است، برای تخمین سرعت استفاده می‌شود. ابتدا یک مدل سرعت لایه‌های زیرسطحی در نرم‌افزار منبع باز سایزمیک یونیکس؛ تحت سیستم عامل لینوکس ساخته شده است. سپس داده‌های لرزه‌ای از مدل مربوطه با آرایش خاص برداشت شده است. در نهایت نتایج آنالیز سرعت و برانبارش به دست آمده از دو روش به خوبی نشان می‌دهد در روش پیشنهادی با تکیه بر تکنیک خاص پردازشی و تمرکز بیشتر بر روی پراش-دهنده‌ها، توانایی تعیین محل دقیق‌تر بازتابنده و مقدار سرعت آن وجود دارد. این در حالی است که در روش معمول، امکان تعیین محل بازتابنده و سرعت آن به خوبی وجود ندارد.
کلیدواژه ها
 
Title
Velocity Analysis by Model-Based Common Diffraction Surface Stack Operator
Authors
ALIREZA SADOOGHI
Abstract
Velocity analysis includes searching for similarity values for velocities and times that are in a desired interval. In the usual method, a common midpoint operator is used for velocity analysis. The model-based common diffraction surface stack operator, which is an extension of the joint midpoint operator, is used to estimate the velocity. First, a velocity model of subsurface layers in Seismic Unix opensource software; It is built under the Linux operating system. Then, the seismic data of the relevant model was taken with a special arrangement. Finally, the results of analysis of velocity and discharge obtained from the two methods show well that in the proposed method, relying on special processing technique and focusing more on the diffraction emitters, there is the ability to determine the exact location of the reflector and the value of its velocity. has it. This is while in the usual method, it isn,t possible to determine the location of the reflector and its velocity well.
Keywords
velocity analysis, discharge, diffraction, Velocity Model