کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی
1399-04-11
کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی

کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی 12 تیر 1399

https://eseminar.tv/wb10417