کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی
11 تیر 1399
کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی

کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی 12 تیر 1399

https://eseminar.tv/wb10417