کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری
1399-04-14
کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:

 

کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری

https://eseminar.tv/wb10684