کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری
14 تیر 1399
کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:

 

کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری

https://eseminar.tv/wb10684