کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SEISAN11
25 شهریور 1399
کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار   SEISAN11

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار نمود:

کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11

توسط خانم مهندس مهدیه سفری

https://eseminar.tv/wb14355