کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SEISAN11
1399-06-25
کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار   SEISAN11

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار نمود:

کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11

توسط خانم مهندس مهدیه سفری

https://eseminar.tv/wb14355