آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران
03 آبان 1399
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

(نوبت اول)

انجمن ژئوفیزیک ایران

به شماره ثبت 1767

از اعضای پیوسته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت می­شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در ساعت 13 روز جمعه مورخ 16/08/99 به صورت مجازی به آدرسhttp://94.182.133.80/nigs/   برگزار می شود، شرکت نمایند.

دستور کار مجمع:

  • گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد انجمن
  • سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی

هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران