وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL
10 بهمن 1399
وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید:

وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL

توسط آقای مهندس میثم توکلی

https://eseminar.tv/wb22161