آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران
1400-02-22