نحوه پذیرش مقالات ارسال شده
10 اردیبهشت 1401
نحوه پذیرش مقالات ارسال شده

اطلاعیه شماره 2

نحوه پذیرش مقالات ارسال شده
کمیته علمی بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران اعلام می دارد افرادی که تا پایان فروردین 1401 مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند، حداکثر تا تاریخ 1401/02/15نتایج اولیه داوری مقالات را از طریق کارتابل شخصی خود دریافت خواهند کرد. شایان ذکر است این تصمیم جهت همکاری با افرادی که به پذیرش مقاله احتیاج دارند اخذ شده است و فقط پذیرش و یا عدم پذیرش مقاله از طریق سامانه دریافت خواهد شد، اما نحوه ارائه مقاله شفاهی و یا پوستری بودن آن در تاریخ 1401/06/31 همزمان با ارائه برنامه کنفرانس اعلام می گردد.

کمیته علمی بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران