پوشش خبری کنفرانس توسط شبکه اینترنتی دانشگاه تهران
29 آبان 1401
پوشش خبری کنفرانس توسط شبکه اینترنتی دانشگاه تهران

بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تحت پوشش زنده شبکه اینترنتی دانشگاه تهران می باشد. جهت دسترسی به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://tv.ut.ac.ir/live