پوشش خبری کنفرانس توسط شبکه اینترنتی دانشگاه تهران
1401-08-29
پوشش خبری کنفرانس توسط شبکه اینترنتی دانشگاه تهران

بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران تحت پوشش زنده شبکه اینترنتی دانشگاه تهران می باشد. جهت دسترسی به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://tv.ut.ac.ir/live