بهبود مدل فیزیک سنگی هرتز-میندلین در یکی از مخازن ماسه سنگی خلیج فارس

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1035-NIGS
نویسندگان
چکیده
روابط فیزیک سنگ به عنوان پل ارتباطی بین خواص پتروفیزیکی و کشسانی سنگ مورد استفاده قرار می گیرند تا بتوان از خواص کشسانی محاسبه شده برای بررسی خواص لرزه ای، پیش بینی نگارهای چاه پیمایی و یا ایجاد الگوهای فیزیک سنگی استفاده کرد. در این مقاله که مربوط به یکی از مخازن نفتی ماسه سنگی خلیج فارس می باشد، از رابطه تئوری-تماسی هرتز-میندلین برای محاسبه خواص کشسانی خشک سنگ در یکی از چاه های میدان استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل با خواص کشسانی حاصل از روش مستقیم (رابطه گسمن) مقایسه شده است. با توجه به سیمان شدگی جزئی مخزن، می توان گفت که مدل میانگین حدهای بهبود یافته هشین-اشتریکمن با استفاده از تئوری هرتز-میندلین برای محاسبه مدول حجمی خشک سنگ در این چاه مناسب می باشد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهند مدل میانگین حدهای بهبود یافته هشین-اشتریکمن با استفاده از تئوری هرتز-میندلین با اعمال ضریب اصطکاک 01/0 برای محاسبه مدول برشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Improvement of Hertz-Mindlin rock physics model in one of the sandstone reservoirs in Southwest of Iran
Authors
Abstract
Rock physics relations are used as a bridge between the petrophysical and calculated elastic properties of rock in order to investigate seismic properties, prediction of well-log or to create rock physics types. In this article, which corresponds to one of the sandstone oil reservoirs located in Persian Gulf, the theoretical-contact Hertz-Mindlin has been used to calculate the elastic properties of dry rock in one wells of the field. The results of this model was compared with those obtained by the direct method (Gassmann model). Considering to the partial cementation of reservoir, the improved average limits of Hashin-Shtrikman model made by Hertz-Mindlin theory is suitable to calculate the dry bulk modulus of the rock in the this well. The average limits of Hashin-Shtrikman model that improved by Hertz-Mindlin theory can also be used to calculate shear wave modules with 0.01 friction coefficient.
Keywords
Rock physics, elastic properties, seismic properties, Hertz-Mindlin relation, Gassmann relation