ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1036-NIGS
نویسندگان
چکیده
در میان تمامی سواحل مکران، ساحل جنوب‌شرق ایران بیش از همه در معرض خطر ناشی از سونامی‌های محتمل در آینده قرار خواهند گرفت. ارزیابی خطر سونامی به روش احتمالاتی ابزاری مفید و موثر را برای بررسی خطر ناشی از سونامی‌های آینده فراهم می‌کند. در این مطالعه، خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران با استفاده از نتایج شبیه‌سازی عددی سونامی برآورد شد. زون فرورانش مکران، مکران غربی و مکران شرقی به عنوان چشمه‌های تولیدکننده سونامی در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج؛ سواحل کنارک و سیریک به ترتیب در معرض بیشترین و کمترین خطر ناشی از سونامی قرار دارند. احتمال افزایش ارتفاع سونامی از سه متر در 500 سال در حوالی سواحل کنارک و سیریک به ترتیب تقریباً برابر با 0/63 و صفر می‌باشد. نتایج به دست‌ آمده نشان‌دهنده لزوم توجه به خطر درازمدت سونامی در امتداد جنوب‌شرق ایران به خصوص در ناحیه بین جاسک و بریس می‌باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Simulation-based probabilistic tsunami hazard assessment for the southeastern Iran coast
Authors
Abstract
Among all Makran coastlines, the southeastern coastline of Iran is exposed to most of the hazard from possible future tsunamis generated by the Makran subduction zone. Tsunami hazard assessment using the probabilistic approach is a useful and effective tool to investigate hazard for future tsunamis. In this study, the probabilistic tsunami hazard for the southeastern coast of Iran is assessed using the results of tsunami numerical simulations. The entire Makran subduction zone, the western Makran and the eastern Makran are considered as tsunamigenic sources. Konarak and Sirik coastlines are posed to the most and least hazard from tsunamis. The probability that tsunami wave height exceeds 3 meters in 500 years is about 0.63 and 0 near the coastlines of Konarak and Sirik, respectively. The results indicate the need of attention to tsunami long-term hazard along the southeastern coast of Iran, especially for the area between Jask and Beris.
Keywords
Makran, tsunami, southeastern Iran, tsunami hazard assessment, probabilistic approach, Numerical simulation