کلیدواژه ها = مکران
تعداد مقالات: 13

1 ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

2 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.54 MB)

3 شکل گیری گسلش عادی در پهنه فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.4 K)

4 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

5 بررسی حساسیت ارتفاع امواج سونامی در سواحل جنوبی ایران به پارامترهای لرزه ای زمین لرزه محتمل در منطقه فرورانش مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

6 مغناطیس سنجی پهنه گسلی زندان-میناب در بخش شرقی فاریاب (هرمزگان)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.31 K)

7 تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (974.4 K)

8 همبستگی خطواره‌های حاصل از داده‌های مغناطیسی و زمین‌لرزه‌ها در شمال غرب مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.98 MB)

9 برداشت‌های ژئوفیزیکی-زمین‌شناسی دانشگاه علوم‌پایه در زون فرورانشی مکران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)

10 تعیین زون تراستی در ساختار فرورانشی مکران، با استفاده از مدل سازی حرارتی
متین خالدزاده* ، عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.53 K)

11 تجزیه هارمونیک توابع گیرنده برای بررسی ناپیوستگی ها در مکران
سارا عباسی* ، خلیل متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.52 K)

12 توموگرافی الحاقی نوفه زمینه در منطقه مکران غربی
محمد عنایت کورچین قلعه* ، عبدالرضا قدس، ایوب کاویانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.7 K)

13 توموگرافی امواج سطحی نوفه محیطی در پهنه فرورانشی مکران
علی مهردار* ، متقی، خلیل زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (561.99 K)