تجزیه هارمونیک توابع گیرنده برای بررسی ناپیوستگی ها در مکران

عنوان دوره: نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1578-NIGS
نویسندگان
1گروه ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی- دانشکده علوم زمین-دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه- ایران-زنجان
2استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران.
چکیده
منطقه فعال فرورانشی مکران، حاصل از همگرایی صفحات عربی و اوراسیا است. در این مطالعه، با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط 11 ایستگاه باند پهن دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که در امتداد یک خط شمالی-جنوبی از ساحل مکران تا شهر بزمان نصب شده اند، توابع گیرنده P محاسبه و تجزیه هارمونیک آن ها انجام شد. بررسی تغییرات دامنه فازهای تبدیلی بر روی توابع گیرنده و برانبارش های هارمونیک، نشان می دهد که مرز تقریبی موهو از عمق حدود 28 تا 2±51 کیلومتری در زیر ایستگاه های AZIZ تا BAZM قرار دارد و در زیر گودال جازموریان، در عمق حدود 2±40 کیلومتر است. همچنین، تجزیه هارمونیک توابع گیرنده، نشاندهنده وجود یک لایه ناهمسانگرد شیب دار با محور تقارن شمالی-جنوبی تا عمق حدود 8 کیلومتر (که احتمالاً مرتبط با رسوبات گوه افزایشی است) و یک لایه ناهمسانگرد افقی (شرقی-غربی) در عمق 16 تا 22 کیلومتر، در زیر ایستگاه های AZIZ تا MALK می باشد.
کلیدواژه ها
 
Title
Harmonic Decomposition of Receiver Functions to investigate Discontinuities in Makran
Authors
sara abbasi, khalil motaghi
Abstract
The Makran active subduction zone, is due to convergence of Arabian and Eurasian plates. In this study, using data gathered by 11 broad-band stations of Institute for Advanced Studies in Basic Sciences of Zanjan, located along a north-south profile from Makran coast to Bazman, the P receiver functions calculated and harmonic decomposition of them, performed. Investigation of amplitude variations of converted phases on the RFs and H-D stacks shows that the Moho boundary lies beneath the stations from AZIZ to BAZM at almost 28 to 51±2 km depth, and beneath depression of Jaz Murian is at 40±2km depth. Also, H-D of receiver functions indicates existence of a dipping anisotropic layer with north-south symmetry axis to a depth of 8 km (which is probably related to the accretionary prism sediments), and a horizontal anisotropic layer (east-west) at the depth of 16 to 22 km, beneath AZIZ to MALK stations.
Keywords
Makran, Receiver function, Harmonic decomposition, Anisotropy