بررسی حساسیت ارتفاع امواج سونامی در سواحل جنوبی ایران به پارامترهای لرزه ای زمین لرزه محتمل در منطقه فرورانش مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1230-NIGS
نویسندگان
چکیده
ناحیه فرورانش مکران در شمال غربی اقیانوس هند واقع شده است. این ناحیه از شرق، از تنگه هرمز در ایران تا نزدیکی کراچی در پاکستان با طولی حدود 900 کیلومتر گسترش یافته است. برای انجام این تحقیق، پس از انتخاب نقطه مورد نظر که در این مطالعه مکران و مشخصا چابهار به طول جغرافیایی 50/60 و عرض جغرافیایی 50/24 می باشد، بازه ای منطقی برای پارامترهای لرزه ای منطقه با نگاهی بر پارامترهای لرزه ای زمین لرزه 1945 مکران، در نظر گرفته شده و مدلسازی انجام شده است. اشاره به این نکته لازم و ضروری است که بزرگای در نظرگرفته شده برای تمامی مراحل کار، بزرگای گشتاوری 6/8 بوده است. در هر بار اجرای مدلسازی یکی از پارامترها به عنوان متغیر و بقیه پارامترها به عنوان مقدار ثابت در نظر گرفته شده اند. نمودارهای میزان بالاآمدگی آب بر اساس زمان در این نقاط رسم شده و جداولی براساس این خروجی تهیه گردید تا بتوان به راحتی نتایج به دست آمده را تفسیر کرد.
کلیدواژه ها
 
Title
Sensitivity of Tsunami Amplitudes to Source Parameters of Possible Earthquakes in the Makran Subduction Zone, Southern Coasts of Iran
Authors
Abstract
Makran subduction zone is located in North-West of Indian Ocean. It spreads in length of 900 Km from Hormoz strait in Iran to near Kerachi in Pakestan. In this study, Chabahar with the coordinate of 60.50, 24.50 has been selected for data analysis. With consideration of parameters in Tsunami event back in 1945 in this area, parameters (for example, Dip angle, Epicenter depth, Rake, …..) who has effected on the run-up height and a range for every parameters was selected and the process of modeling started. It is necessary to be mentioned that the magnitude for all different modeling process is 8.6 Mw. One parameter is considered to be variable and others as unchanged for each run of the computer program. As a result the tables within the main text show the run-up changes due each tested parameters at two different location of A and B.
Keywords
Makran, Subduction zone, tsunami, Run up, Modeling