تاثیر حوضه های رسوبی در تخمین عمق موهو، مطالعه ی موردی: مکران

عنوان دوره: هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
کد مقاله : 1278-NIGS
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق تاثیر حوضه های رسوبی بر تخمین عمق موهو با استفاده از میدان گرانی در پهنه ی مکران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های مدل ژئوپتانسیل صرفا ماهواره ایEIGEN6S4(v2) استفاده شده است. به منظور بررسی تاثیر رسوبات و همچنین میزان تاثیر تباین چگالی در نظر گرفته شده برای آن ها، اثر گرانی رسوبات با دو فرض تباین ثابت و متغیر با عمق محاسبه شده و از روی داده های میدان گرانی بوگه ی ساده برداشته شده است. سپس برای نشان دادن تاثیر حاصل از اعمال این تصحیح در نتایج مربوط به مطالعه ی ساختارهای عمیق نظیر برآورد هندسه ی مرز موهو در منطقه مکران برای داده های تصحیح شده و تصحیح نشده از رسوبات، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که اعمال تصحیح رسوبات با استفاده از فرض تباین چگالی متغییر در عمق، نتایج مدل سازی ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، به طوری که باعث برآورد عمق موهو در ناحیه به اندازه ی بیشینه ی 11 کیلومتر کمتر از مقدار بدست آمده از داده های تصیح نشده گرانی می گردد.
کلیدواژه ها
 
Title
The Effect of Sedimentary Basins on Estimation of Moho Depth, Case Study: Makran
Authors
Abstract
In this work, the effect of sedimentary basins on estimation of depth of Moho from gravity field of Makran zone has been investigated. We have used the satellite only geopotential model of EIGEN6S4 (v2). The effect of the sediments calculated with two assumptions, namely a constant and variable density contrast of sediment with depth, and then added to the observed Bouguer gravity field. In the next step, the Moho depth calculated for the corrected and uncorrected data in Makran region. The results show that correcting for effect of density of sediments assuming a variable density contrast with depth reduces the maximum thickness of Moho by about 11 km.
Keywords
sedimentary basin, Satellite Gravimetry, Geopotential model, Gravity Reduction, Makran, Moho